AKTUALITY

 


SZZ podzim 2023

Podrobnější informace k bakalářským státním zkouškám
Podrobnější informace k magisterským státním zkouškám

 

Na každou část státní závěrečné zkoušky se student přihlašuje prostřednictvím SIS, a to ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku  a to i v případě, že zatím nesplňuje podmínky pro konání SZZ (např. zatím nesplnil KLP nebo nějaký z předmětů).

Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky je povinen se omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu a dodat potvrzení lékaře. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.

Žádost o odhlášení od SZZ nutno zaslat emailem na katerina.esserova@pedf.cuni.cz a následně předat tištěnou verzi přes podatelnu na studijní odd.