Archiv rubriky: 2/2013

Peadagogika v proměnách

Kategoriální systém podle Flanderse při evaluaci výuky v současné základní škole

Vnímaná zdatnosť (self-efficacy) učiteľa spolupracovať s rodičmi: konštrukcia výskumného nástroja

Měření soudržnosti třídního kolektivu: interdisciplinární přístup

Učební úlohy jako příležitosti k rozvíjení a dosahování očekávaných výstupů: analýza koherence učebnic a RVP ZV

Paradigmatická proměna domácího pojetí environmentální výchovy

Krátkodobý vplyv skúsenostného vyučovania v teréne na vedomosti žiakov o ekosystéme

Strategie k minimalizaci plagiátorství ze strany vzdělávací instituce

Speciální vzdělávací potřeby: spor o realizaci ve školách

Denotace inkluzivního vzdělávání s odkazem pro vzdělávací praxi v České republice

KOLÁŘ, M.: Nová cesta k léčbě šikany [A New Path to the Treatment of Bullying]

BRÜCKNEROVÁ, K.: Skici ze současné estetické výchovy [Sketches from Contemporary Aesthetic Education]