Archiv rubriky: 1997

Nad důležitým tématem současné pedagogiky

Chápání prostorových vztahů u dětí mladšího školního věku

Slovensko na mapách detí: detská naivná kartografia

Motivace žáků k učení

Problémy žáků ve škole z pohledu učitelů. Pokus o českou adaptaci dotazníku.

Jazykově nadaný žák. Návrh pedagogické metody identifikace cizojazyčného nadání.

Dítě s předčasně rozvinutými školními dovednostmi

Komunikace o výukových obtížích žáků v systému pedagogicko-psychologického poradenství

Student vysoké školy jako mentor a tutor

Zprávy

Recenze

Okurková sezóna?

Vzdělanost a obsah vzdělávání – prioritní vědní témata

Expresivita a ideály ve škole

Hodnocení učitelova výkonu: účel, posuzovatelé, kritéria

Životní krize, krizové stavy u dětí a mládeže a škola

Učitel a globální výchova

Autoritářství jako jedna z determinant výkonu učitelské profese

Hodnocení praktických činností studentů učitelství

Uplatňování absolventů PF UJEP v praxi

Školství a politika

Školská politika pražského zastupitelstva na konci 19. století. Historický exkurz.

Zprávy

Recenze

Život jako pohyb ve vztahu k pravdě a bytí

Český filosof

Úvaha nad pedagogickým přínosem v díle Eugena Finka

Pedagogická a psychologická intervence v systémovém přístupu

Uplatnění mladých absolventů PedF UK v praxi

Příspěvek didakticky chemie k teorii a praxi projektování učebních úloh

Studentské představy, prožívání a hodnocení učitelské profesionalizace

Specifické poruchy učení u vysokoškoláků

Review of Education Research. USA.

Zprávy

Recenze

Ohlédnutí redakce a výhledy pedagogiky

Závěrem k diskusi o učitelském vzdělávání

Problémy školské péče o zdravotně postižené děti a žáky v českém školském systému

Sebezničující tendence a sebevražedné jednání u dospívajících – meze a možnosti preventivní práce školy

Otázky řízení školství v evropském kontextu

Projektové vyučování a jeho význam v současné škole

Rodinná výchova jako vyučovací předmět na základní škole

Dotazníkové šetření o subjektivní obtížnosti učitelských činností

Působení televizního vysílání na diváka

Klinický semestr v oborovém studiu pedagogiky na PedF UK

Vzdělávací program Obecná škola po 3. roce výuky. Informace o výsledcích výzkumu.

Sodobna pedagogika. Slovinsko.

Zprávy

Recenze