Archiv rubriky: 1988

O estetickej výchove celoštátne

K vymezení předmětu obecné didaktiky, oborových a speciálních didaktik

Interakce učitel – žáci a optimalizace výchovně vzdělávacího procesu

Učenie sa z textu a metakognitívne procesy

Integrace a diferenciace všeobecného vzdělání na středních školách

Identifikace a řešení rozporů – zdroj zefektivňování výuky

Úvahy nad Průchovou publíkací o učení z textu

Zprávy

Recenze

Pedagogika dospělých a její perspektivy

K otázce hodnocení účinnosti výchovného procesu na základní škole a na gymnáziu

Praxe v procesu výchovy učitelů

Penitenciární pedagogika jako odvětví speciální pedagogiky

K procesu utváření politicko-ideologických postojů a přesvědčení starších žáků

Proměny výchovy a vzdělávání pracovníků v podmínkách n. p. Svit Gottwaldov v letech 1945 – 1982

Samostatnost a samostatná práce studentů vysokých škol

Zprávy

Recenze

Za tvořivé uplatňování elektronizace ve výchovně vzdělávacím procesu

Psychologické aspekty tvorby programového vybavení pro počítač – požadavky na tzv. “inteligentní” programy

K teorii a praxi tvorby didaktických programů pro mikropočítače

Plnenie realizačného programu elektronizácie vo výchove a vzdelávaní na základných školách

Informatika a výpočetní technika – první zkušenosti s novým předmětem na gymnáziu

Specifické problémy využití výpočetní techniky na SOŠ

K niektorým otázkam spojeným s realizáciou programu elektronizácie v SOU strojárskom

Pedagogické problémy adaptívneho učiaceho systému s výpočtovou technikou a videotechnikou na vysokých vojenských školách technického zamerania

Elektronizace a její uplatnění v oblasti modernizace výchovy a vzdělávání dospělých

Hygienické aspekty využívání počítačů ve výchovně vzdělávacím procesu

Kognitivní strukturování dynamického videoterminálního obrazu

Rozvoj leninského učení o osobnosti

Perspektivní orientace jako komponenta rozvoje osobnosti v sovětské pedagogické a psychologické literatuře

Prostředky optimalizace výchovně vzdělávacího procesu na gymnáziu

Zprávy

Recenze

Mezinárodní den dětí

Perspektivy realizace principu jednoty výchovy a vzdělávání ve vyučování

Humanistický obsah dalšího rozvoje socialistické školy v NDR

Procesy sebeuvědomění a tvůrčí aktivity mládeže

A. S. Makarenko a dnešek

K uplatnění psychlogie ve francouzské škole – geneze, stav, aktuální problémy

K 200. výročí narození J. E. Purkyně znovu o vztazích vědy a vzdělání

J. E. Purkyně a úsilí o národní výchovu

J. E. Purkyně a prvopočátky pražského průmyslového školství

Příprava učitele socialistické školy

Zprávy

Únor a pedagogika

Vstup pedagogických věd do další etapy vývoje

Zamyšlení nad vztahem teorie a praxe v pedagogické činnosti

Prognostické otázky rozvoje vzdělání

Teória výchovy v čase mimo vyučovania v systéme pedagogickej vedy

K některým aktuálním úkolům vědeckého ateismu a vědeckoateistické výchovy

Pedagogické názory Jana Ev. Purkyně

K některým metodologickým otázkám pedagogického výzkumu

Zprávy

Recenze

Učiteľ – kľúčový činiteľ vo výchove

K pojetí zásady názornosti

Zkušnosti s novým učebním plánem a osnovami střední školy v NDR

Idea činnosti, psychického vývoje a učení v myšlení J. A. Komenského

Hodnocení učitele v české a slovenské krásné literatuře v období budování socialistické společnosti

K stému výročí úmrtí G. A. Lindnera

Problémy odborného vzdělání v USA

Zprávy

Recenze