Archiv rubriky: 1979

Vysoké školy z hlediska nového projektu čs. výchovně vzdělávací soustavy

Ke kritice buržoazních ideologií v oblasti teorie vzdělání

Potřeby socialistické společnosti a vzdělání

Za další rozvoj předškolní výchovy

Světový názor osobnosti a některé aspekty procesu jeho utváření

Funkce výchovných činností v systému komunistické výchovy a některé problémy jejich realizace

Význam učitelské levice v boji za provádění kulturního programu učitelstva v buržoázní ČSR

O přípravě studentů učitelství na vyučování

K sociologickým otázkám výchovy

Pedagogické dielo Ľudovíta Bakoša

Zprávy

Recenze

Slovenské národné povstanie a socialistická škola

Osobnost učitele

Jednota teorie a empirie v pedagogických výzkumech

K základům teorie výchovy k vědeckému světovému názoru

K otázce formování vědeckého světového názoru

Současný stav řízení výchovně vzdělávací práce na ZDŠ s celodenním vých. systémem

Zprávy

Recenze

Celostátní konference učitelů 20. — 21. dubna 1979

Účast vědy v ČSAV na dalším rozvoji čs. výchovně vzdělávací soustavy

Sovětská škola — škola vyspělé socialistické společnosti

Miesto a úloha mimoškolského vzdelávania v systéme výchovy dospelých

Vyučování jako významný faktor výchovy vědeckého světového názoru

Problémové vyučování a dovednosti žáků řešit problémy

Intelektové schopnosti v rámci pedagogicko-psychologické diagnostiky

Zprávy

Recenze

Jednota politické, pracovní a mravní výchovy

Úloha a vzdelanie učitelov pod vplyvom zmien v socialistickej společnosti a školstve

K otázce významu studia, vymezení a definování volného času dětí — žáků základní školy

K otázkám psychologické přípravy socialistického učitele

K využití vyučování přírodovědných předmětů při formování vědeckého světového názoru žáků

Pokusy s rozvíjením volních schopností

Zprávy

Recenze

Úkoly výchovy v rozvíjení socialistického vědomí dětí a mládeže

Učiteľské pôsobenie a pedagogické náhlady Petra Jilemnického

K výzkumu a hodnocení výkonu žáků na vícepředmětové úrovni

Rozvoj modernizace všeobecného vzdělání ve fyzice

Spolupráca českých a slovenských pedagógov pri tvorbe a prebojúvaní zákona o jednotnej škole

Názory Ignáce Cornovy na jezuitské školství

Zprávy

Recenze