Archiv rubriky: 2016

Reconsidering Educational Research

Making Sense of Data: Objectivity and subjectivity, fact and value

Narratives of Educational Research: Representations and mis-presentations in a time of interpretation

Educational Neuroscience and Reconsideration of Educational Research

Producing Knowledge for Improvement: The 3A procedure as a tool for content-focused research on teaching and learning

Creating Short Forms for Construct Measures: The role of exchangeable forms

Nové pohledy v tradičních tématech?

Možnosti a limity síťování se zřetelem k pedagogickému výzkumu

Výukové situace rozvíjející kompetenci k řešení problémů: teoretický model jako východisko pro analýzu výuky

Role badatelsky orientované výuky matematiky v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ

Školní poradenské služby na středních školách poskytované výchovnými poradci

Zápis dítěte do první třídy – kritéria, spravedlivost a pohled zákonných zástupců

Bilancování 15 let netradiční studentské konference

MAREŠ, P., RABUŠIC, L., & SOUKUP, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS

Vzpomínka na profesora Zdeňka Heluse

Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v teoretické a výzkumné reflexi

Přístupy české vzdělávací politiky po roce 1989: Deprofesionalizace učitelství a učitelského vzdělávání?

Začínající učitelé a drop-out

Využití aktivit podporujících profesní rozvoj a vnímání jejich překážek učiteli základních a středních škol

„Lesson study“ v českých podmínkách: Jak učitelé vnímali svou účast a jaký vliv měla na jejich všímání si didakticko-matematických jevů

Videokluby jako forma profesního vzdělávání učitelů: otevřenost komunikace z pohledu učitelů

Rozvoj profesního vidění studentů oboru Učitelství pro mateřské školy

Reflexe jako nástroj změny komunikačního chování učitele: případová studie

Pojednání o prof. Milanu Hejném u příležitosti jeho 80. narozenin aneb Autor teorie objektem svého výzkumu

WALTHER, A., PARREIRA do AMARAL, M., CUCONATO, M., DALE, R. (Eds.) Governance of Educational Trajectories in Europe [Ovlivňování vzdělávacích drah v Evropě]

Naplněné a nenaplněné výzvy pro český pedagogický výzkum

Zkoumání procesů a struktur ve výukové komunikaci: historie a současnost

Kategorizace jako myšlenková operace u dětí na počátku školní docházky v kontextu různých socio-kulturních prostředí

Koncepce liberalismu a demokracie v edukačním procesu: dekonstrukce neoliberální dominance v RVP

Prekonávanie rozdielov systému slovenského a českého školstva v medzivojnovom Československu

Pro výzkumy komunikačních struktur ve výuce neplatí: Jak prosté, milý Watsone!

O reduktivnosti a pomalosti v pedagogickém výzkumu. Odpověď na diskusní příspěvek Jiřího Mareše

ŠORMOVÁ, K. Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků

Pedagogické přístupy v multioborové teorii a praxi

Dewey a „český Dewey“, pedagogika a ideologie

Doxa a epistémé zážitkové pedagogiky

Jaké jsou role učitele v e-learningu?

Konkurence mezi školami a výsledky žáků v České republice: pohled zblízka na šetření PISA 2012

VIŠŇOVSKÝ, E. (Ed.) (2014). Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty

LOJDOVÁ, K. (2014). Zvol si mou cestu! Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru

Úvodník

Retrospektiva a perspektiva osobnostně orientovaného pojetí výchovy v teorii a praxi: Proč je osobnostní zřetel v edukaci důležitý a jak jej uplatňovat v edukaci obratu

Ilustrace k edukaci obratu Zdeňka Heluse

Perspektiva osobnostně orientovaného pojetí výchovy v kontextu přesahu (transcendování) dítěte

Dítě, tělo, idea

Od předškolní výchovy k předškolnímu vzdělávání a zpátky k předškolní výchově (Cesta od nedokonalé zmenšeniny dospělého k autonomní osobnosti)

K pedagogickým cestám pro efektivní soužití všech ve společnosti

Co přinesl „obrat k dítěti“ a co naopak skryl?

Význam sociálních podnětů pro rozvoj empatie a mentalizace u dětí aneb Dívej se mi do očí

Osm podob Zdeňka Heluse

Vyznat se (v) Helusovi

Přínos díla prof. Heluse pro pedagogiku a transformaci českého školství po roce 1989

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy

JEDLIČKA, R., et al. Poruchy socializace u dětí a dospívajících (Prevence životních selhání a krizová intervence)

UHL SKŘIVANOVÁ, V., et al. Pedagogika umění – umění pedagogiky (aneb přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání)