2014

Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe)

PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
pořádá: Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie a katedra primární pedagogiky ve spolupráci s International Symposium on Educational Literacy (ISEL)

Výzkum počáteční čtenářské gramotnosti a zájem o obtíže v jejím rozvoji představuje jedno z nejvýznamnějších témat současné primární pedagogiky, pedagogické psychologie, vývojové psycholingvistiky i poradenské psychologie.

Cílem konference je prezentovat současný výzkum počáteční gramotnosti v pedagogice a psychologii a příbuzných humanitních vědách a vytvořit tak prostor pro transfer poznatků základního i aplikovaného výzkumu do pedagogické i poradenské praxe. Chceme vytvořit prostor pro setkání odborníků z vysokých škol i profesionálů z praxe, které spojuje zájem o problematiku rozvoje čtení a čtenářství a souvisejících gramotnostních dovedností.

Konference vítá příspěvky z oblasti výzkumu počáteční gramotnosti u dětí prvního stupně základních škol, výuky čtení v primárním vzdělávání, podpory čtenářství, dále příspěvky k tématu prevence i řešení obtíží v rozvoji čtenářských dovedností a intervencí v této oblasti. Konference je vhodná nejen pro akademické pracovníky a studenty magisterských a doktorských programů, ale také pro pracovníky odborné praxe – učitele mateřských a základních škol, vychovatele, pracovníky školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení, ale také pro všechny ostatní, které rozvoj gramotnosti, čtení a čtenářství našich dětí zajímají.

V rámci konference bude probíhat workshop mezinárodní pracovní skupiny SILE/ISEL (International symposium on educational literacy / Symposium international sur la literatie á l´école), která v samostatném programu konference (24.9.2014) zve zájemce o účast.
Ideou společenství je propojit mezinárodní výzkumné pracovníky různých oborů (vzdělání, psychologie, lingvistika, literatura, zdravotnictví), kteří se zajímají o podporu rozvoje pregramotnosti i gramotnosti, v mateřské i základní škole. Hlavní pozornost je věnována čtyřem tématům: pregramotnost a počáteční gramotnost: výukové postupy a intervence, čtení a psaní v primární škole, podpora žáků s problémy ve čtení a psaní, technologie pro podporu čtení a psaní. První ročník symposia ISEL / SILE se konal v listopadu 2013 v Lisabonu (Portugalsko). Druhý ročník se bude konat v Kanadě (Orford – Sherbrooke) v srpnu 2015.
Připravovaný workshop v Praze je mimořádnou akcí společenství. Jednacím jazykem bude angličtina. Účast je vhodná zejména pro ty kolegy, kteří mají zájem získat informace o zahraničních trendech i výsledcích výzkumu v oblasti čtenářské gramotnosti a chtějí také navázat kontakty pro případnou mezinárodní spolupráci.
tento text bude modrý

Program konference

Conference Programme

Abstrakta příspěvků

Konference je organizována v rámci projektu PRVOUK P15 „Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání“ a projektu GAČR P407/13-20678S „Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika“ a pod záštitou děkanky PedF UK v Praze doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc.