2018

Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe)

26. 9. 2018

PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie, katedra preprimární a primární pedagogiky a Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

Fotky z konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe) si můžete prohlédnout zde

Uskutečněná konference navazovala na již realizované konference v letech 2014 a 2016. Jejím cílem bylo představit nové poznatky vzešlé z výzkumů a projektů, ale také dát prostor praktickým zkušenostem a osvědčeným postupům ze všech aktivit podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářství u našich žáků, z pohledu různých vědních disciplín (primární a předškolní pedagogika, pedagogická psychologie, speciální pedagogika, lingvistika, aj.). Reagujeme tak na potřebu vzájemného kontaktu a ovlivňování výzkumu, teorie a praxe – jak do pedagogické, tak poradenské. Pravidelně tak dáváme prostor pro setkávání odborníků z vysokých škol i profesionálů z praxe, které spojuje zájem o problematiku rozvoje čtení a čtenářství a souvisejících gramotnostních dovedností.

Konference uvítala příspěvky v aktuálních tématech pro rok 2018, které byly představeny v příslušných sekcích:

 • Rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti prostřednictvím projektů OP VVV „Společenství praxe“
 • Didaktické aspekty rozvoje čtenářské gramotnosti
 • Dětská literatura a čtenářství
 • Psychologické a psycholingvistické pojetí čtenářské gramotnosti
 • Intervenční programy pro rozvoj gramotnosti
 • Rodina a škola – podpora rozvoje gramotnosti a pregramotnosti
 • Psaní, písařské a pisatelské dovednosti a jejich role v rozvoji gramotnosti
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti v rizikových skupinách, čtenářská gramotnost a inkluzivní vzdělávání

Dopolední část programu byla realizována formou plenárního zasedání. Jako invite speakers přijaly hostování prof. Olga Zápotočná a prof. Marína Mikulajová ze Slovenska. Odpolední část programu proběhla v sekcích a plánována byla také posterová sekce. Dále se také uskutečnil program zajištěný studenty. V průběhu konference proběhlo také zasedání redakční rady časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání.

Konference je vhodná nejen pro akademické pracovníky a studenty magisterských a doktorských programů, ale také pro pracovníky odborné praxe – učitele mateřských a základních škol, vychovatele, pracovníky školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení, ale také pro všechny ostatní, které rozvoj gramotnosti, čtení a čtenářství našich dětí zajímají.

Účastnický poplatek 400 Kč (úhrada do 15. 9. 2018): číslo účtu: 85236011 / 0100, variabilní symbol: 8-933-18, poznámka: jméno účastníka.

Majitel účtu:
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Banka: Komerční banka, a.s.
Adresa banky: Spálená 51, 110 00 Praha 1
Kontrola platby: při registraci

Odborná garance konference

 • doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Organizační výbor konference:

 • PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
 • PhDr. Hana Sotáková
 • PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
 • Mgr. Jolana Ronková, Ph.D.
 • Mgr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
 • Terezie Šturmová

Konference je organizována v rámci projektu Univerzity Karlovy PROGRES P15 Q17 Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu.

Účastníci konference se mohli přihlašovat k pasivní účasti až do 21. 9. 2018 ve formuláři zde

Program konference s anotacemi je  zveřejněn  zde

Program konference zde