Archiv rubriky: 2007

A zase ta reforma…

Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí

Kurikulárni reforma z pohledu šetření kalibro

Postoje k prírodopisu u žiakov druhého stupňa základných škol

Rozumově nadané děti se specifickými vývojovými poruchami učení ve školním kontextu – problém, nebo výzva pro učitele?

Dyspraxie

Zprávy

Recenze

Setkaní s filosofií a filosofa se světem

Pedagogické založeni filosofie u Jana Patočky k 30. Výročí smrti a 100. Výročí narození Jana Patočky

Německa školská reforma v Československu v letech 1918-1933

K vývoji české sociální pedagogiky

Náboženstvo a náboženská výchova v európskej unii

Problém vytvorenia učebného prostredia v odborových didaktikách. Didaktika biologie z pohladu modelu didaktickej rekonstrukce

Systém a dynamika hodnot

Recenze

Stálá výzva: oborové didaktiky

Škola vedená, řízená a spravovaná

Problematické aspekty evaluace instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

Videostudie TIMSS 1999 – jak se vyučuje přírodním vědám v různých zemích

Pedagogický výzkum vybraných otázek multikulturního vzdělávání

Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání

Zprávy

Recenze

Pedagogické fakulty a profesionalita učitelů

Šedesátiletí pedagogických fakult: hledání svébytnosti

Profesionalita učitele v neo-liberální době. Esej o paradoxní situaci učitelství

Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání

Učitelství – rozporuplné povolání pod tlakem nových společenských nároků

Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část)

Dominance učitele a způsob jejího vyjadřování

Zprávy

Recenze