Archiv rubriky: 1987

Socialistický svaz mládeže v období urychlení společenského rozvoje

K výzkumu validity učebnic přírodovědných předmětů

Výzkum pedagogické účinnosti výukových videoprogramů

K metodám výzkumu terminologické exaktnosti a obtížnosti školních učebnic

K niektorým aspektom utvárania mravného profilu žiakov SOU

Ján Kvačala – významná osobnosť dejín pedagogiky a komeniológie

Častnaja didaktika, nebo metodika russkogo jazyka?

Proč nelze didaktiky vyučovacích předmětů zaměnit metodikou

Nové pojetí výchovně vzdělávacích obsahů na SEŠ

Zprávy

Recenze

Velká říjnová socialistická revoluce a revoluční proměna výchovy a vzdělání

XXVII. sjezd KSSS a úkoly pedagogické vědy

Rozvíjející vyučování – koncepce vyučování socialistické společnosti

Aktuální otázky zkoumání utváření vědeckého světového názoru žáků ve světle usnesení XXVII. sjezdu KSSS

Československo-sovietske vzťahy v školstve a pedagogike v rokoch 1934-1935

Historizmus ako metodologický princíp pedagogiky

Sovětská psychologie osobnosti a její vyústění v díle A. V. Petrovského

K otázce vlivu VŘSR na českou pedagogiku a české učitelstvo

Zprávy

Recenze

Význam integrace přírodních, technických a společenských věd

Determinanty reálné výuky

Boj KSČ o Slovensko pri obrane republiky a povznesenie jeho školstva a vedy (K 50. výročiu Plánu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska)

Experimentální celostně integrovaný model obsahu vzdělání v Bulharské lidové republice

K některým otázkám optimalizace výchovně vzdělávacího procesu na gymnáziu

Podíl československých učitelů na přípravě školského programu KSČ v období dvacátých let

Možnosti využití výpočetní techniky ve vyučování a didaktika předmětu výpočetní technika na středních školách s ekonomickým zaměřením

Zprávy

Recenze

Síla studentské solidarity (K XV. kongresu Mezinárodního svazu studentstva)

K otázkám rozvoje speciální didaktiky jako vědní disciplíny

Základní rysy militarizace školy, světonázorově ideologické základy a boj pedagogů za mír šťastnou budoucnost dětí

K metodám analýzy školních učebnic

Pojetí samostatné práce žáků ve vyučování

Ekologická výchova ako jeden z integrujúcich činiteľov výchovno-vzdelávacej práce základných a stredných škôl

Základní a střední vzdělání ve Francii

Škola a slovenský učiteľ v Uhorsku na konci 19. a začiatku 20. storočia

Zprávy

Recenze

Programový dokument československé vědy – Z projevu Josefa Havlína na 50. valném shromáždění členů ČSAV

Základní výzkum 8. pětiletky (1986 – 90) v pedagogických disciplínách

Místo metodiky v pedagogice

Struktura školního experimentu

Súčasný stav a perspektívy všeobecného polytechnického vzdelania na stredných školách

Pravidlá komunikácie učiteľ-žiaci na základnej škole

Vztah mezi rozvojem společenské výroby a vzděláním za kapitalismu

Pedagogické názory Eleny Maróthy-Šoltésovej a jej zásluhy o založenie slovenských dievčenských škôl

Zprávy

Recenze

Tvořivě do nové etapy

Aktuálne problémy intenzifikácie výchovnovzdelávacieho procesu

Charakteristika párového vyučování a učení a jeho vliv na učební výkon prospěchově slabších žáků

Optimalizácia výchovno-vzdelávacieho procesu na vysokých školách – kľučová úloha vedeckého riadenia

Názory G. A. Lindnera na otázky názorného vyučování (prvouky) v nižších ročnících základní školy

Výchova mimo vyučování na střední škole (Stav a perspektivy dalšího vývoje)

Determinácia obsahu vzdelávania pedagogickými cieľmi

Zprávy

Recenze