Archiv rubriky: 1964

Skupinové vyučování v západní pedagogice jako jeden z prostředků aktivizace žáků

Problémové a skupinové vyučování v základech zemědělské výroby

K problémům zjišťování požadavků komunistické společnosti na výchovu člověka

Ke kandidátským zkouškám z metodiky vyučování neslovanským jazykům

K některým otázkám studia vztahů mezi psychickým vývojem a učením

K současnému stavu pedagogické teorie ve Francii

Pětasedmdesát let prof. dr. Václava Příhody

Zprávy

Recenze

Komunistická výchova jako vyvíjející se systém a současné úkoly školy

K problematice sestavování programu

Některé zkušenosti s využitím větveného programovaného textu a vyučovacího stroje

Žák jako složitý dynamický systém

K základním problémům sociálního učení

K základním otázkám výuky dějepisu na školách druhého cyklu

K problémům podnikové výuky

K problematice životní spokojenosti některých vysokoškoláků

Organizace využití programovaného vyučování v SSSR

Snahy o modernizaci vyučování

Zprávy

Recenze

Karel Marx, I. internacionála a otázky výchovy dětí a dorostu

Některé metodologické problémy teorie mravní výchovy

Úloha poznání v utváření komunistického přesvědčení

Programované učení jako světový problém

Morální vlastnosti komunistického člověka

Pedagogická práce v 15-ročnej pionierskej organizácii

K některým zvláštnostem Pionýrské organizace ČSM

J. A. Komenský a S. Polockij

Zprávy

Recenze

K metodologii teorie estetické výchovy

Vplyv rodinného prostredia a výchovy na pracovnú morálku žiakov

K aktuálním otázkám mimotřídní výchovy

Některé problémy posloupnosti ve výchovné práci jeslí a mateřské školy

Pokus o zjišťování účinnosti kabinové výuky rotační numerickou metodou

Pedagogická teorie a výchova pionýrů

Škola a život ve světle americké pedagogiky

Školská reforma v Maďarsku

Zprávy

Recenze

Problém výchovy učňů s neúplným základním vzděláním

Soustava vysokoškolského vzdělání

K otázce komunistické výchovy ve třídě

K základním otázkám estetického vztahu, k práci a k jeho projevům

Výzkum nové formy organizace vyučování v 1. až 4. třídě

Rozvoj aktivity a samostatnosti dětí v PO ČSM

Základní problémy defektologie

Žákovské zájmy a jejich rozvoj

Zprávy

Recenze

Pozvednout praxi a teorii komunistické výchovy na vyšší úroveň

Upevňovanie vedomostí a jeho miesto v systému vyučovania

Jedna z cest zvědečtění metodiky ruského jazyka

Kritické poznámky k některým buržoazním koncepcím kolektivní výchovy

Maturitní zkoušky na středních školách pro pracující v r. 1963

Pedagogická teorie a problémy Pionýrské organizace ČSM

K některým základním metodologickým problémům studia změn psychické činnosti člověka v procesu jeho ontogenetického vývoje

Absence žactva na škole s celodenní péčí

Oldřich Blažek, průkopník marxistické pedagogiky u nás

Zprávy

Recenze