Archiv rubriky: 1963

Problémy konkretizace a členění cílů výchovy

Experimentální analýza procesu programového učení a některých jeho principů

Internacionalistická výchova na základnej deväťročnej škole

Pedagogika a výchova dospělých

Úloha psychológie dieťata z hľadiska potrieb spoločnosti

První školy v Čechách a na Moravě

Význam díla Komenského pro současný systém předškolní výchovy

Alois Klar — zakladatel péče o slepé v českých zemích

Zprávy

Recenze

Psychologické zretele skúšania a klasifikovania na školách

Úkoly školního hodnocení ve vyučování

Předpoklady výzkumu základního učiva ve vlastivědném vyučování

Práce s učebnicí a předběžná domácí příprava žactva všeobecně vzdělávací školy

Otázky teorie učení v pedagogické psychologii

O dificilitách chování dětí

Za Ladislavem Hanušem

Zprávy

Recenze

K otázkám rozvoje samostatnosti a tvůrčí aktivity dětí a mládeže ve výchovných zařízeních s celodenní péčí

Připravenost učňů ke studiu na střední škole pro pracující

První zkušenosti z programování učiva

Zkušenosti s navrhováním povolání u mládeže obtížně zařaditelné

Závislost vývoje školní tělesné výchovy na ekonomických, ideově politických a kulturně školských poměrech

Henri Wallon

Zprávy

Recenze

K metodologickým otázkám naší pedagogické vědy

Příspěvek k didaktice dálkového studia na vysoké škole

Vývoj a funkce vysokoškolského studia pracujících v Československu

Teoretické problémy současného stavu výchovy v dětských domovech

K otázce aktivity a samostatné práce žáků v tělesné výchově

K problematice teoretických základů systému komunistické výchovy

Pedagogické prvky v politické činnosti

Zprávy

Recenze

Příprava sedmiletého plánu v oblasti pedagogických věd

Vývoj dětské řeči v prostředí kojeneckého ústavu

Príspevok k otázkam riadenia výchovno-vyučovacieho procesu

K otázce samostatnosti ve výchově dětí a mládeže

Stav a problematika vyučování ve školních dílnách na základní devítileté škole

K otázce jednoty a vyšší uspořádanosti výchovně-vzdělávacího procesu

Ke vztahu výchovy a politiky

Některé současné úkoly a problémy vývojové psychologie

Význam historicko-vývojového studia otázky pracovní výchovy pro řešení současné pedagogické problematiky

Zprávy

Recenze

Dvanáctý sjezd Komunistické strany Československa a naše škola a pedagogika

O kybernetickém přístupu k teorii vyučování (překlad Jiří Pelikán)

Kvalifikační zkoušky žáků středních všeobecně vzdělávacích škol

K obsahu, metodám a organizaci vyučování základům chemické výroby na střední všeobecně vzdělávací škole

Historický dokument jako nástroj rozvoje teoretického myšlení v dějepise na střední škole

K otázce cílů výchovy a učiva v učebních osnovách

Aktuální problémy výzkumných metod v oblasti pedagogické psychologie

Současné názory na sexuální výchovu

K nedožitým 85. narozeninám Zdeňka Nejedlého

Oslavy storočnice revúckeho gymnázia

Zprávy

Recenze