Úvodní stránka

Vítejte na stránkách komise pro etiku ve výzkumu PedF UK.

Účelem zřízení Komise je zvyšování znalosti etických standardů výzkumu a jejich respektování. Své poslání naplňuje Komise zejména prostřednictvím posuzování etických aspektů návrhů výzkumných projektů, jejichž hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem (uchazečem nebo spoluuchazečem) je Pedagogická fakulta UK a jichž se účastní lidské subjekty nebo živé organismy nebo které využívají osobní údaje (dále jen výzkumné projekty). Zvláštní pozornost Komise věnuje problematice etických standardů výzkumu za účasti dětí a jiných zranitelných nebo závislých osob.

 

Své žádosti prosíme zasílejte nejpozději 22 pracovních dní před podáním projektu příslušné grantové agentuře na etik@pedf.cuni.cz.

Komise může vydat stanovisko pouze k projektům, jejichž řešení dosud
nebylo zahájeno.

Z důvodu plné vytíženosti termínovanými grantovými projekty nemůže komise v tuto chvíli posuzovat bakalářské a diplomové práce. Děkujeme za pochopení.