Home » Podávání žádostí o etické posouzení výzkumných projektů

Podávání žádostí o etické posouzení výzkumných projektů

Žádost o etické posouzení projektu předkládá žadatel písemně prostřednictvím podatelny s využitím formuláře uvedeného zde. Zároveň stejnopis zašle v elektronické verzi na mailovou adresu komise etik@pedf.cuni.cz.

Žádost musí být podána Komisi nejméně 22 pracovních dní před termínem podáním projektové přihlášky příslušnému poskytovateli (grantové agentuře). Žádost se podává v českém jazyce. Přílohy k žádosti mohou být podány česky nebo anglicky.

Doporučuje se, aby žadatel – pokud ví o pravděpodobném termínu podání žádosti – předem informoval Komisi.

Komise může vydat stanovisko pouze k projektům, jejichž řešení dosud
nebylo zahájeno.