Archiv rubriky: 1989

Významné podněty k dalšímu rozvoji pedagogiky

K otázce zjišťování a hodnocení světonázorových kvalit středoškoláka

Zájmová seberealizace jako prostředek utváření hodnotové orientace mládeže

Některé progresívní koncepce v rozvoji výtvarného projevu dospívající generace

Teorie pedagogického rozhodování a její využití v přípravě studentů učitelství

Funkce a úkoly srovnávací pedagogiky v současnosti

Psychologické příčiny a motivační zdroje sociálně nežádoucího chování

Pedagogické problémy Francouzské revoluce a jejich ohlas v českých zemích (1789-1989)

Problémy pracovnej prípravy žiakov na pracovnú činnosť v podmienkach prestavby socialistickej spoločnosti v ZSSR

Zprávy

Recenze

Úlohy vysokých škôl a vysokoškolskej pedagogiky v súčasnosti

Vyučování – základní institucionální forma výchovy

Kognitivní psychologie a teorie i praxe pedagogiky

Jaké jsou postoje dnešních žáků k obsahu školního vzdělání?

Role matematiky v didaktickém experimentu

Didaktické aspekty pri výuke s výpočtovou technikou v učebnom predmete chémia

Trendy (psycho)didaktických výzkumů ve Francii

Zprávy

Recenze

Aktuálnost myšlenek N. K. Krupské v období přestavby

Význam N. K. Krupské pro metodologii vědeckého pedagogického myšlení

Tvořivost v systému výchovy N. K. Krupské

Beseda u kulatého stolu. Učebnice v současné škole.

K metodologickým otázkám hodnotenia učebníc

K teórii tvorby učebníc cudzích jazykov

K aktuálním tendencím v projektování výuky

Test volných slovních asociací jako test školních znalostí

Zprávy

Recenze

Spojenie školy so životom – stále aktuálna úloha

Aktuální problémy vědního charakteru pedagogiky

K některým příčinám poklesu prospěchu při přechodu ze základní školy na gymnázium a střední průmyslové školy

Výchova mládeže na manželstvo a rodičovstvo

Ke komplexnímu pohledu na problematiku výchovně vzdělávací soustavy

Dilemata socialistické výchovy ve světle společensko-ekonomické přestavby a vědeckotechnické revoluce

Zprávy

Recenze

K príprave osláv 400. výročia narodenia Jana Amosa Komenského

Některé podmínky realizace obsahu vzdělání ve výuce

O systému řízení samostatné práce v předmětu a jeho uplatnění v pedagogickém procesu

Metodologická východiska k analýze učebních osnov a učebnic cizích jazyků

Modernizace v matematické výchově inženýrů

Marxistické hodnocení protikladů “staré školy” a “nové výchovy” v začátku 20. století

Zprávy

Recenze

K současným problémům morálky a mravní výchovy v naší společnosti

K otázkám rozvoje nadání a talentu

Verbální dimenze estetického hodnocení ve výtvarné výchově

Kolektiv ve vyučování

Polytechnické vzdelávanie ako faktor vedeckotechnického rozvoja socialistickej spoločnosti

Československo-sovietske pedagogické styky v roku 1936 a ich ohlas v učiteľskom hnutí

Přínos Leopolda Peka pro speciální a srovnávací pedagogiku

Zprávy

Recenze