Archiv rubriky: 1961

Za plný rozkvět osobnosti v komunismu

K problémům pracovního vyučování

Výstavba školních budov v ČSSR

Psychologické otázky vytváření aktivních vědomostí v mluvnickém vyučování

Výzkum a rozvoj psychických schopností žáků v SSSR

O psychologii a pedagogice

Účast ČSM při přestavbě naší školy

Pedagog a spisovatel Josef Kožíšek

Zprávy

Recenze

Komunistická výchova v programu KSSS

Utváření světového názoru žáků v chemii

K problému poňatia a sústavy metód vyučovania

Protiklad mimotřídní a mimoškolní výchovy žactva v kapitalistické a socialistické společnosti

Některé otázky rozvíjení poznání dítěte předškolního věku

Ideově politická výchovy západoněmecké mládeže

Zakladatel revolučně demokratické pedagogiky

Zprávy

Recenze

Pod vedením komunistické strany Československa

K novému pojetí výtvarné výchovy na všeob. vzdělávací škole

Prověřování a hodnocení žáků ve výrobním vyučování

K problému teoretických základů komunistické mravní výchovy

O některých zkušenostech s využitím návrhu osnov výchovné práce na školách

Výchova a vzdělávání dospělých ve Velké Británii: dělnické hnutí a university

Zprávy

Recenze

Plně rozvinout společenské poslání školy a učitele

K problému pojmu dovednosti a návyku v teorii vyučování

K novému pojetí hudební výchovy na základní devítileté škole

K výchovným otázkám výrobní práce žáků

Úlohy profesionálnej orientácie v našej škole

K problému laickej morálky a občianskej náuky a výchovy na školách v buržoáznej ČSR

K šedesátinám univ. prof. Karla Gally

Zprávy

Recenze

Boj KSČ za socialistickou školu (k 40. výročí založení KSČ)

K zákonu o soustavě výchovy a vzdělávání

Věcné učení na škole národní

Tělesná výchova v podmínkách spojení školy se životem

Význam rodinné výchovy pro dítě útlého věku

K problému obecného a odborného vzdělání

Za další rozvoj iniciativy, aktivity a samostatnosti dětí v PO ČSM

Několik poznámek k systematickému spojování počátečního vyučování s předškolní výchovou

Janusz Korczak

Zprávy

Recenze

Úkoly pedagogické vědy v třetí pětiletce

Výchova komunistického vztahu k práci a k společenskému vlastnictví

Některé teoretické a praktické otázky přípravy dětí ke vstupu do školy

Literární výchova a základní učivo

Socialistický humanismus a cíl komunistické výchovy

Praktické úkoly pedagogické psychologie

Aktuální úkoly pedagogické psychologie na úseku odborného školství

Dějepisná učebnice – nástoj německých revanšistů

Přestavba učitelského vzdělání v NDR

Recenze