Archiv rubriky: 1978

Zprávy

Československá pedagogika po XV. sjezdu KSČ

Metodiky vyučovacích předmětů v sovětské pedagogické vědě

Vplyv pracovnej výchovy na formovanie socialistickej osobnosti

K některým problémům žákovské aktivity

Pokrokové návrhy na národní výchovu a lidové vzdělání z let 1848—1852

Pavel Jozef Šafárik a K. D. Ušinskij

Josef Kubálek — učitel a pracovník v oblasti elementárního vyučování

Zprávy

Recenze

Cyklus »Věda — vývoj — praxe« v pedagogických vědách

Kritická analýza současných buržoazních názorů na osobnost a koncepci výchovy dorůstající generace

K základným otázkam systému riadenia školstva

Tělesná zdatnost lidu, nezbytná podmínka jeho branné připravenosti

Zdeněk Nejedlý a činnost ministerstva školství a osvěty v letech 1945 a 1946

200 rokov od vydania »Ratio educationis«

Sociálna pedagogika v systéme pedagogických vied

Recenze

Nová etapa rozvoje sovětské pedagogiky a školy

K základným koncepčným zámerom ďalšieho vývoja výchovnovzdelávacej sústavy ČSSR

K některým otázkám pedagogicko-psychologické diagnostiky

Sledování růstu únavy dětí během vyučovacího procesu vlivem různých vyučovacích metod

K metodě analýzy formulací cílů vyučovacích předmětů

Některé možnosti pedagogické aktualizace teorie aspirační úrovně

Zprávy

Recenze

K vývoji cílů a obsahu středního článku československé výchovně vzdělávací soustavy

Pracovní výchova v přípravě dělnického dorostu

Prvé slovenské robotnícke časopisy — významný prameň začiatkov slovenskej marxistickej pedagogiky

Dynamika soustavy studijních oborů středních odborných škol

Dimenze mentálního zrání

Význam Karla Slavoje Amerlinga v českém pedagogickém myšlení

Teoretické aspekty volného času a jejich souvislosti s problematikou výchovy mimo vyučování

Vztah klasifikačního měřítka k účinnosti vyučování

Zprávy

Recenze

K zákonu o opatřeních v soustavě základních a středních škol

Pracovná výchova mládeže v minulosti a súčasnosti

K rozvíjení teorie vzdělávání učitelů se zřetelem k dalšímu rozvoji čs. výchovně vzdělávací soustavy

Konkretizace výchovně vzdělávacích cílů učivem

Některé principy socialistické školy a jejich realizace na středních odborných školách

Příspěvek k rozboru motivace školního výkonu žáka z hlediska pedagogické psychologie

Zástoj Z. Nejedlého v boji KSČ o vysoké školy v rokoch 1945—1953

Zprávy

Recenze

Vedoucí úloha Komunistické strany Československa v boji za demokratizaci vzdělání a za vybudování jednotné socialistické Školy

Jednotná škola z roku 1948 a její další vývoj

K počátkům obnovy a přestavby československého školství (k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého)

Algoritmus v psychických a pedagogických procesoch a jeho teoretická reflexia

Vývoj systému a forem přípravy mládeže pro dělnická povolání

Pedagogické názory N. K. Krupskej

Zájem o život a dílo J. A. Komenského v Sovětském svazu

Zprávy

Recenze