Archiv rubriky: 1966

Josef Váňa, 31. 8. 1899—7. 9. 1966

Společensky účinné vzdělání

Problémy aplikace kybernetiky na jazykové vyučování

Otázky hudebnosti a hudební výchovy adolescentů

Problematika mladistvých a útěky z domova

Užití orientačního grafického testu při psychologické diagnostice školní zralosti

Hygienické vědomosti, dovednosti a návyky ve světle historického vývoje

K šedesátinám univ. prof. RNDr. et PhDr. Vladimíra Tardyho

Zprávy

Recenze

K některým filosofickým otázkám programované výuky

Programované učení a vyučovací stroje na vysoké vojenské škole

Výchova organizačních dovedností

Základní otázky novější pedagogické psychologie se zvláštním zřetelem k psychologii učení

Metodika práce s dětmi působícími výchovné potíže

Pokus o studium sociálních vztahů a analýzu populárních jedinců v dětském domově třídícím

K vývoji maturitního stupně v NDR

Jednotný socialistický systém vzdělání v NDR

Universita vysílaná telekomunikačními prostředky

Zprávy

Recenze

Vyučování cizím jazykům z hlediska sdělovací funkce

Mimoumělecké oblasti estetické výchovy ve vyučování

K problematice výchovy vytrvalosti

Vývojová fyziologie a otázky pedagogiky

Schopnosti žáků a jejich měření

Školská soustava v Jugoslávii a její aktuální problémy

Školní městečka v USA

Z vývoje a organizace učitelského vzdělání ve Velké Británii

Recenze

K modernímu pojetí základního vzdělání

Problematika konstrukce programů

Formy vyučování a jejich vztah k vyučovacím metodám

Problematika sexuální výchovy mládeže v pubertě

Učení řešením problémů, tvůrčí činnost a heuristické postupy

P. P. Blonskij (K 25. výročí smrti)

Zprávy

Metodologie a metody výzkumu v pedagogice

O funkci pedagogické teorie v přípravě učitelského dorostu

Struktura problémové vyučovací hodiny

Výchova mládeže k vědeckému světovému názoru jako pedagogický systém

K »Návrhu nové koncepce péče o děti vychovávané mimo vlastní rodinu«

Problémy aktivizace žáků a psychologie učení

Exemplární vyučování a učení

Nové směry v rozvoji Jugoslávského školství

Recenze

Humanistická tradice naší pedagogiky a směry dalšího rozvoje marxistické pedagogické vědy u nás

Problematika srovnávací pedagogiky

Vliv výrobní práce žáků středních ekonomických škol na vyučování ekonomickým předmětům

K problémům literární výchovy jako součásti estetické výchovy

K dosavadní praxi a teorii výchovy žactva mimo vyučování

Programované učení v Maďarsku

Programovaná výuka ve Velké Británii

Zprávy

Recenze

Recenze