Úvod

Vážené studentky, vážení studenti,

vítáme vás na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V souladu s obecnými právními předpisyi vnitřními předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy mají studenti a uchazečio studium se speciálními potřebami právo získat vysokoškolské vzdělání jako jejich kolegové
bez speciálních potřeb. Univerzita Karlova proto poskytuje každému studentovi a uchazečio studium se speciálními potřebami takovou podporu nebo úpravy studia a prostředí, abyvytvořila podmínky pro maximální využití potenciálu těchto studentů a uchazečů o studium
v akademickém životě (Opatření rektora, č. 23/2017).

Cílem Pedagogické fakulty v oblasti podpory studentů se speciálními potřebami je umožnit všem studentům a uchazečům o studium, bez ohledu na povahu a stupeň jejich postižení, rovný přístup ke studiu, a vytvořit srovnatelné podmínky studia a podpořit jejich celoživotní učení za účelem rozvoje jejich osobnosti, talentu, tvůrčích, intelektuálních i tělesných schopností.

Garantkou podpory studentů se speciálními potřebami je doc. Anna Kucharská, proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti, která také zastává na fakultě roli kontaktní osoby. Dále se budete setkávat s referentkou pro studenty se speciálními potřebami, dr. Janyškovou. V textu, který vám nyní předkládáme, najdete kontakty na další pracovníky personální podpory, např. diagnostiky pro jednotlivé kategorie speciálních potřeb, pracovníky Akademické poradny, pracovníky Studijního oddělení a kontaktními pracovníky kateder a knihovny.

O vytvořeném modelu podpory se můžete dozvědět více v následujícím textu, který je logicky členěn podle jednotlivých oblastí. Nejprve vás seznámíme s procesem registrace mezi studenty se speciálními potřebami, dále vám osvětlíme význam a postup při využití posudku funkční diagnostiky, přehledně vám představíme seznam pracovníků, na které se můžete obrátit a shrneme důležité informace, které byste před začátkem semestru měli vědět. Pro bližší informace o studiu jako takovém vám doporučujeme pročíst příručku PedInfo.

Úspěšný vstup do studia vám přeje

Anna Kucharská, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami na PedF UK, Kristýna Janyšková, referentka pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami a tým pracovníků Akademické poradny

další stránka →