1. Statut studenta se speciálními potřebami

Na následujících řádcích vás seznámíme s pojmem statutu studenta se speciálními potřebami a s možnostmi, které z povahy tohoto titulu můžete využívat.

Student se speciálními potřebami, kategorie speciálních potřeb

  • Za studenta se speciálními potřebami je pokládán student, který vzhledem k vrozenénebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifi kaci studijních podmíneka kontrol studia, odstranění fyzických překážek, případně jiné úpravy prostor za účelemúspěšného průběhu studia. Mezi studenty a uchazeče se speciálními potřebami řadímestudenty se zrakovým postižením (kategorie A), se sluchovým postižením (kategorie B), s tělesným a pohybovým postižením (kategorie C), se specifi ckými poruchami učení (kategorie D), s poruchou autistického spektra (kategorie E), s kombinovaným postižením a studenty s jinými obtížemi (s duševními poruchami, s narušenými komunikačními schopnostmi, s chronickými a somatickými onemocněními, kategorie F).

Posudek funkční diagnostiky, nejčastější modifi kace

  • Posudek funkční diagnostiky je dokument shrnující přiznané modifi kace studenta. Vznikána počátku studia a je platný po celou dobu studia daného studijního programu. Při změnězdravotního stavu studenta či jeho potřeb či při změně studijního programu je posudekupravován dle aktuálních potřeb.
  • Mezi nejčastější modifi kace uplatňované v rámci posudku funkční diagnostiky patřínavýšení času při atestacích (ústních zkouškách/písemných testech), individuální výukaa studijní asistence, časová kompenzace při práci s psaným textem, zasílání studijních opor s předstihem, tolerance nepřítomnosti na výuce, tlumočnické služby.
← předchozí další stránka →