3. Na koho se obrátit

Referentka pro studenty se speciálními potřebami

 • Referentka pro studenty se speciálními potřebami řeší se studenty obtíže vyplývající z jejich zdravotního stavu, obtíže při studiu a zavádění modifi kací při atestacích a při studiu, v případě potřeby facilituje komunikaci studenta se speciálními potřebami s dalšími osobami na fakultě (s vyučujícími, s kontaktními osobami/vedoucími kateder, s kontaktní osobou fakulty pro studenty se speciálními potřebami a zejména zpočátku s diagnostikem, který studentovi vystaví posudek funkční diagnostiky), ve spolupráci se studentem navrhuje vhodné služby (např. efektivní učení) a opatření, jichž může student využívat. Dále studentům pomáhá v orientaci ve Studijním informačním systému (SIS), při orientaci v budovách fakulty a jakýchkoli jiných obtížích studijního i osobního charakteru. Referentka pro studenty se speciálními potřebami: Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D. (kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz), tel.: 221 900 220, kancelář R106.

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami na Pedagogické fakultě

 • Kontaktní osobou na PedF pro studenty se speciálními potřebami je doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (anna.kucharska@pedf.cuni.cz). Je zástupkyní všech studentů se speciálními potřebami, pomáhá chránit a uplatňovat jejich oprávněné zájmy, pomáhá řešit obtíže vzniklé během studia a v případech závažných problémů je to právě ona, kdo vám obvykle dokáže pomoci. Paní proděkanku můžete kontaktovat rovnou nebo s pomocí referentky pro studenty se speciálními potřebami. S jednoduššími problémy se pak obracejte rovnou na referentku.

Diagnostik – odborník na oblast speciálních potřeb v kategorii A–F

 • Pro oblast speciálních potřeb v kategoriích A-F vyčlenila fakulta odborníky z řad zástupců katedry psychologie a speciální pedagogiky, kteří mají v daných kategoriích mnohaleté odborné znalosti. Soupis odborníků a jejich příslušnost k daným kategoriím speciálních potřeb naleznete níže, případně na tomto odkazu: https://pedf.cuni.cz/PEDF-259.html. Právě tento odborník vám po vzájemné domluvě vytvoří posudek funkční diagnostiky. Obvykle je nejvhodnější, když nejdříve kontaktujete referentku pro studenty se speciálními potřebami, která vás následně s daným odborníkem propojí.
 • Tito odborníci nabízejí také další služby, např. psychologické poradenství, poradenství pro studenty v tíživé ekonomické situaci apod. Nabídku jednotlivých služeb naleznete na stránkách Akademické poradny https://pages.pedf.cuni.cz/poradna/.

Kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na katedrách a pracovištích

 • Na každé katedře je jako kontaktní osoba katedry pro studenty se speciálními potřebami vyčleněn jeden pracovník (kontaktní osoby na jednotlivých katedrách naleznete zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-385.html). Zatímco někteří studenti služeb kontaktní osoby příliš nevyužívají, pro jiné je její podpora zcela klíčová. Proto doporučujeme se s kontaktní osobou katedry alespoň seznámit. Lze ji totiž vnímat jako jakousi vstupní bránu katedry – je to pracovník, který velmi dobře zná poměry na dané katedře. Obvykle detailně zná požadavky nutné pro splnění jednotlivých předmětů a může upozornit na eventuální úskalí. Ve spolupráci s vámi a referentkou pro studenty se speciálními potřebami či s vaším diagnostikem (odborníkem pro vaši kategorii speciálních potřeb) může navrhnout taková opatření, která pomohou předejít možným obtížím. Kontaktní osoba katedry zná všechny vaše vyučující a může vám pomoci je kontaktovat (např. při schvalování žádosti o Individuální studijní plán). Nemusíte se bát, že by se citlivé informace o vašem zdravotním stavu ocitly v nebezpečí, kontaktní osoby jsou vázány mlčenlivostí dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Při zavádění modifikací je pro některé studenty vyčerpávající kontaktovat každého jednotlivého vyučujícího a probírat s ním své nároky na modifi kaci výuky. V takovém případě mohou o pomoc požádat právě kontaktní osobu katedry, která studentovi pomůže navázat se všemi vyučujícími katedry kontakt nebo přímo za studenta tuto úlohu převezme a vybraným vyučujícím poskytne o studentových modifi kacích informace. K tomu stačí slovní souhlas studenta s tím, aby kontaktní osoba svým kolegům tyto údaje předala. Pro vyučující pak platí stejná pravidla pro nakládání s citlivými údaji jako pro kontaktní osoby – jsou zavázáni je chránit. Konzultační hodiny kontaktních osob kateder naleznete na webových stránkách dané katedry.
 • Kontaktní osobu naleznete také v knihovně, jedná se o Mgr. Denisu Rainovou (denisa.rainova@ pedf.cuni.cz). Ráda ochotně poskytne radu, podporu, pomůže vyhledat potřebnou publikaci, zajistit ji v elektronické verzi či ve verzi pro studenty se zrakovým postižením.
 • Důležitou osobou, s níž možná také budete pravidelně v kontaktu, je Ing. Adina Lehmová (adina.lehmova@pedf.cuni.cz). Její agendou je půjčovna Kabinetu pomůcek, kde si můžete bezplatně zapůjčit tablet, skenovací pero, diktafon a mnoho dalšího. Zároveň má na starosti poplatky za studium. Pokud vám vlivem prodloužení studia vznikne poplatková povinnost, budete jednat právě s ní.

Studijní oddělení

 • Každý student spadá pod jednu studijní referentku (jejich soupis naleznete zde: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/org/1000517102738366/?lang=cs). Informaci o tom, která z referentek má na starosti právě vás, najdete ve Studijním informačním systému (SIS). Tato studijní referentka spravuje vaši běžnou studijní agendu (např. Individuální studijní plán, veškeré žádosti atp.). Nadto však můžete využívat také služeb referentky pro oblast speciálních potřeb, s ní také můžete konzultovat jakékoli obtíže týkající se studia, vašeho zdravotního stavu, modifi kací apod. Studijní referentky jsou s referentkou pro oblast speciálních potřeb (tj. referentkou pro studenty se speciálními potřebami) v těsném kontaktu, a tak mohou při řešení vašich studijních obtíží bez problémů spolupracovat. Informaci o vaší studijní referentce vám také podá Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D. (kristyna.janyskova@ pedf.cuni.cz).

Vyučující

 • Každý vyučující má na webových stránkách katedry, ke které přísluší, vypsané konzultační hodiny pro studenty. Pokud máte problém konzultační hodiny zjistit nebo se na konzultaci objednat, obraťte se na referentku pro studenty se speciálními potřebami.
 • V případě potřeby neváhejte požádat o konzultační hodiny navíc – je to standardní součást práce vyučujících. Kontaktovat můžete jak samotné vyučující, tak kontaktní osobu katedry (seznam naleznete zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-385.html).
← předchozí další stránka →