2. Postup při využití posudku funkční diagnostiky

Kontaktujte nás

V případě zájmu o vytvoření posudku funkční diagnostiky kontaktujte referentku pro studenty se speciálními potřebami (kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz), případně přímo diagnostika (odborník na danou kategorii speciálních potřeb, kontakt zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-259.html) a sjednejte si termín schůzky. Diagnostik si obvykle předem vyžádá aktuální zprávu, kterou vytvořil lékař či jiný odborník a ze které vyplývá charakter vašich speciálních potřeb. Tyto dokumenty budou následně uchovávány ve vaší složce, která bude spolu s vaším posudkem funkční diagnostiky bezpečně uložena v kanceláři referentky pro studenty se speciálními potřebami. Vaše údaje zde budou v bezpečí, neboť se všemi dokumenty nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a pravidel GDPR. Jako posudek od lékaře mohou sloužit také tyto dokumenty:

  • doklad o zdravotním postižení (§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti);
  • doklad o invaliditě libovolného stupně (§ 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění);
  • průkaz mimořádných výhod libovolného stupně (§ 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytovánídávek osobám se zdravotním postižením);
  • doklad o specifi cké poruše učení (zjištěné na základě psychometrických testů);
  • lékařskou zprávou o výsledcích odborného lékařského vyšetření (v případě osob s psychickoup oruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat výše uvedenými doklady).

Vytvoření posudku funkční diagnostiky

Ve stanovený den se dostavte na schůzku k tvorbě posudku funkční diagnostiky (osobně na PedF/případně online). Potřebné dokumenty jste již po domluvě s diagnostikem předložili, máte-li však také další relevantní dokumenty, se kterými jste diagnostika prozatím neseznámili, vezměte je s sebou. Základem tvorby posudku funkční diagnostiky je tzv. diagnostický rozhovor – zhruba hodinový rozhovor diagnostika se studentem, tedy s vámi. V rámci rozhovoru projdete vaše zkušenosti se vzděláváním, s modifi kacemi a úpravami na nižších stupních studia (nebo na jiné vysoké škole v jiném studijním programu). Při procházení vaší budoucí studijní trajektorie budete společně hledat oblasti, v nichž bude třeba modifi kaci vhodně nastavit (proto doporučujeme prostudovat si dopředu váš studijní plán v Karolince na https://pedf.cuni.cz/PEDF-216.html). Dále se pokusíte společně předpovědět a odhalit možné obtíže vyplývající z vašeho zdravotního stavu. V rámci posudku funkční diagnostiky jsou sestavena mimo jiné doporučení a úpravy kurzů (předmětů), do nichž jste se zapsali. Posudek funkční diagnostiky se zpracovává ve formuláři, který znají všichni fakultní vyučující.

Při jeho předložení se budete domlouvat s konkrétními pedagogy na modifi kaci výuky, případně na zkouškách. Posudek je platný v momentě, kdy jej podepíše jak student, tak diagnostik. Diagnostik vám také podá všechny potřebné informace o možném využití posudku v průběhu studia. Nezapomeňte, že o využití posudku rozhoduj vždy student, tedy vy. Doporučení, která se studia týkají a jsou součástí posudku, nejsou realizována automaticky bez Vaší předchozí žádosti o patřičné úpravy studijních podmínek. To platí i pro informování vyučujících o vašem zařazení mezi studenty se speciálními potřebami. Je na vás, abyste vyučujícího informovali o svém zařazení mezi studenty se speciálními potřebami a o vytvoření posudku funkční diagnostiky. Případně tak můžete učinit ve spolupráci s kontaktní osobou katedry. Informace o vašem zařazení se nedostávají do Studentského informačního systému (SIS), takže vyučující se o vaší evidenci mezi studenty se speciálními potřebami nemůže jinou cestou dozvědět. Nečekejte tedy, že vytvořením posudku funkční diagnostiky budou vaše modifi kace automaticky uplatněny. První krok musíte učinit vždy Vy.

Zaevidování mezi studenty se speciálními potřebami

K tomu, abyste mohli vstoupit do evidence studentů se speciálními potřebami a čerpat modifi kace uvedené ve vašem posudku funkční diagnostiky, je potřeba, abyste veškeré dokumenty (posudek, lékařské potvrzení atp.) předali referentce pro studenty se speciálními potřebami. Nezbytnou součástí registrace mezi studenty se speciálními potřebami je udělení vašeho souhlasu s evidencí, tedy podpis formuláře Informovaného souhlasu. Informovaný souhlas někdy překládá před tvorbou posudku funkční diagnostiky samotný diagnostik. Stejně tak se s vámi ale může dohodnout, že informovaný souhlas podepíšete až v kanceláři referentky pro studenty se speciálními potřebami. Na základě všech doložených dokumentů poté referentka pro studenty se speciálními potřebami vytvoří vaši složku. Její obsah je zcela důvěrný a podléhá zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přístup do vaší složky má pouze referentka pro studenty se speciálními potřebami, váš diagnostik a kontaktní osoba fakulty (doc. Kucharská).

Informace o vaší evidenci mezi studenty se speciálními potřebami je důvěrná, nedostává se do Studentského informačního systému (SIS), takže vyučující se o ní nedozvědí, pokud jim to sami nesdělíte. Vaše studijní referentka najde v interním systému SIS, kde jsou spravovány složky všech studentů naší fakulty, u Vašeho profi lu prostou informaci o tom, že jste evidováni jako studenti se speciálními potřebami. Žádné další informace zde uvedeny nejsou. Z našich zkušeností však vyplývá, že je vhodné, když vaše studijní referentka má o vaší evidenci alespoň základní informace. Je to totiž právě ona, kdo bude vyřizovat vaše žádosti (např. žádost o náhradní termín zkoušky, uznání předmětu apod.). Proto všem studijním referentkám předáváme část informací týkající se studentů se speciálními potřebami, které mají v rámci své agendy na starosti. Jedná se o uvedení modifi kací, na které máte nárok, a současně o doporučení týkající se komunikace s vámi (referentky např. upozorňujeme na specifi ka komunikace se studenty se sluchovým postižením, u studentů se zrakovým postižením uvádíme např., zda se student orientuje s pomocí slepecké hole, u studentů s psychickým onemocněním či poruchou autistického spektra upozorňujeme na nutnost klidného a bezstresového prostředí při vzájemné komunikaci a u studentů se somatickým onemocněním upozorňujeme např. na riziko epileptického záchvatu či omdlení).

Oslovení kontaktní osoby katedry/vyučujících

S vyhotoveným posudkem funkční diagnostiky následně kontaktujte své vyučující, a to ve všech předmětech, kde chcete uplatňovat modifi kace, na něž máte na základě posudku nárok. V některých předmětech možná nakonec žádné modifi kace uplatňovat nebudete, přesto je však vhodné pro jistotu vyučujícího kontaktovat. Vyučujícího kontaktujte hned na začátku semestru, případně neprodleně poté, co svůj posudek funkční diagnostiky obdržíte. Doporučujeme také předjednat současně podobu a průběh plnění studijních povinností (pomůcky využívané při studiu, úpravy plnění studijních povinností, podobu a průběh závěrečné atestace, např. navýšení času při zkoušce, úpravu testu apod.).

Jak už bylo uvedeno výše, doporučujeme Vám kontaktovat také kontaktní osobu dané katedry. Tato osoba může vaše vyučující z dané katedry o všem důležitém informovat.

Předjednání modifi kace pro závěrečný atest v konkrétním předmětu není ovšem na začátku semestru vždy možné (např. si nejste jisti, jak obtížný vlastně předmět bude, jak obtížná pro vás bude závěrečná zkouška). Neznamená to však, že podobu modifi kace můžete s vyučujícím vyjednávat až ve zkouškovém období. Modifi kaci s ním musíte začít řešit nejpozději před začátkem zkouškového období, nejlépe však ještě v průběhu semestru. Pozdní upozornění na potřebu modifi kace už vyučující nemusí brát v úvahu.

A co dál?

Pokud se v průběhu semestru objeví nějaké obtíže, neváhejte kontaktovat buď vyučujícího, kontaktní osobu katedry, nebo referentku pro studenty se speciálními potřebami. Čím dříve se jim ozvete, tím dříve vám pomohou. Pokud zjistíte, že vám posudek již zcela nevyhovuje, je vhodné ho přepracovat. Za tímto účelem kontaktujte referentku pro studenty se speciálními potřebami, která vás odkáže na vašeho diagnostika, anebo kontaktujte přímo jeho.

← předchozí další stránka →