Archiv rubriky: 1993

Pedagogický výzkum a transformace vzdělávací soustavy

Stav a úkoly pedagogického výzkumu v České republice

Výzkum ve srovnávací a mezinárodní pedagogice a jeho funkce v transformaci vzdělávání

Pedagogicko-psychologický výzkum: nástroj normativismu nebo zprostředkovatel společné řeči?

Pedagogika a edukometrie

K přínosu etnografické metody v pedagogickém výzkumu

Poznámky k vývinu pedagogickej diagnostiky v SRN

Expertní systémy ve výukovém procesu – příspěvek k humanizaci vyučování

K psychodidaktice školních předmětů (odkaz Jiránkovy psychodidaktické školy)

Vývoj pojetí regulace učení a výkonů v sociálně kognitivní teorii A. Bandury

Předškolní péče a výchova: Poučení z 20. pro 21. století

Zprávy

Recenze

Od pedagogické uniformity k pedagogické pluralitě

Školská politika v České republice po roce 1989

Řízení škol jako faktor plurality a efektivnosti vzdělávání a výchovy

Úvod do problematiky křesťanských škol v ČR

K impulsu waldorfských škol pro pluralitu školství v Čechách

Idea humanizace v bielefeldských školních projektech

Pluralita žákovských hledisek jako nástroj účinného poznání

Školy tzv. jenského plánu. Výzva: Co může oficiální škola převzít z jenského plánu?

K současným diskusím o školství ve Spojených státech amerických

Škola a vzdělání v roce 400. výročí narození Jana Amose Komenského

Projekt klinického semestru

Inovační trendy a impulsy v didaktice cizích jazyků

Zprávy

Recenze

Perspektivní varianty vzdělávací politiky

Duch školy

Perspektivy českého školství

Kukaččí vejce pýchy. Pedagogická poznámka.

Kompetence učitele v reflektování výuky

Snímání a záznam verbální komunikace ve třídě

Efektívnosť vyučovania fyziky na gymnáziách

Mezinárodní studie matematické a přírodovědné výchovy

Význam pracovních listů při nácviku dovedností žáků

Zprávy

Recenze

Výchova, demokracie a vývoj v období revolučních změn

Vize výchovy v postsocialistické éře

Úroveň výchovy a vzdělávání a krize pedagogického výzkumu

Politika autonomie škol a reformy řízení vzdělávání a výchovy: Změny v Maďarsku v perspektivách východní Evropy

Školní vzdělání v moderní Evropě

Perspektivy a výzvy indické výchovy

Komparativní a mezinárodní pedagogika: analytické zhodnocení stavu v Československu

Občanská výchova v kontextu americké střední školy

Co je to “otevřené vyučování”

Diferencovanost učitelovy percepce žáků

Zprávy

Recenze