Archiv rubriky: 1982

Sovietska pedagogika – inšpirácia pre teóriu a prax

O aktuálnych otázkach mravnej výchovy

Marxismus-leninismus – metodologický základ pedagogické vědy

Sovětští pedagogové o komplexním přístupu k výchovy

K aktuálním problémům pedagogického výzkumu na základní škole

Ke vztahu teorie řízení a metodologie řízení výchovně vzdělávací práce školy

K založení Dědictví Komenského

Technické vzdělání v Bangladéši a jeho vztah k ekonomickému rozvoji

Zprávy

Recenze

Za intenzívnější popularizaci pedagogických poznatků

K poznání struktury a funkce didaktického systému (na příkladu chemie)

K problémům teorie odborného vzdělávání

K teorii vědeckoateistické výchovy

Školskopolitické a pedagogické pozice Komunistické internacionály

Ľudovýchovná činnosť slovenských učiteľov – národných buditeľov na území terajšieho Maďarska v 18. – 19. storočí

Zprávy

Recenze

K základním úkolům předškolní pedagogiky

25 let vědeckého vývoje Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV a jeho perspektivy

Systém výchovně vzdělávacích metod ve volitelných předmětech na gymnáziu

Učiteľské pôsobenie a pedagogické náhľady Ladislava Szántóa

Předmět a základní problémy didaktiky fyziky

Škola vysokých studií pedagogických v Praze

K vymedzeniu pedagogickej diagnostiky a jej miestu v pedagogike

Zprávy

Recenze

Za ďalší rozvoj pedagogických vied

Zástoj ROH v bojoch o jednotnú a štátnu školu v ČSR v rokoch 1945-1948

K prognóze perspektivní struktury a perspektivního postavení přírodovědných a odborných předmětů v učebním plánu střední všeobecně vzdělávací školy v ČSSR

Podíl rodiny a školy na motivaci školního výkonu žáků

K otázkám perspektivního modelu vzdělávání a výchovy v dalších cizích jazycích

Žákovské napovídání jako sociálně psychologický jev

Zprávy

Recenze

K možnostem rozvoje všech žáků ve vyučování a učení

Sociální aktivita osobnosti a její pedagogická regulace

K problematike subjektívnosti pri klasifikovaní žiakov

Vlastenecká výchovná činnost na jičínském gymnáziu v 1. pol. 19. století

K problematice rozmísťování žáků do středních škol v novém pojetí naší výchovně vzdělávací soustavy

Psychodidaktická teorie B. S. Blooma

Zprávy

Recenze

Úkoly pedagogické vědy ve výchově dělnického dorostu po XVI. sjezdu KSČ

Vysokoškolský učiteľ a pedagogická práca na vysokej škole

Cesty k syntéze obsahu vzdělání

Transformace historických poznatků do vzdělávacích obsahů

K otázce vzniku, vývoje a stavu školní branné výchovy

Změny ve výchovné strategii ve škole NSR, její světonázorové základy v současnosti

K organizačním otázkám učitelského hnutí v buržoazní ČSR

Pedagogické úsilí podkrkonošských buditelů v prvé polovině 19. století

Pedagogické názory N. I. Pirogova

Zprávy

Recenze