Archiv rubriky: 1960

O nové pojetí středního vzdělání

Nové pojetí obsahu a metod přírodovědného vyučování na základní devítileté škole

O rozvoji metodiky mateřského jazyka jako vědy

K otázce vyučovacích metod

Člověk jako základní kategorie marxistické pedagogiky

Pedagogické závěry z experimentálního výzkumu vyšší nervové činnosti jednoletých dětí

Klasik gruzínské pedagogiky Jakob Gogebašvili

Zprávy

Recenze

Celostátní konference KSČ a pedagogické vědy

Některé zvláštnosti odborné přípravy v učebním poměru a v odborných školách

Otázky vzdělávání pracujících

Jazykové vyučování z hlediska spojení školy se životem

Přestavba školství a vyučování dějepisu

Socialistický humanismus a komunistická výchova

K otázce poměru socialistického humanismu a komunistické výchovy

K problematice výzkumných metod v pedagogické psychologii

Obecné rysy anglického všeobecně vzdělávacího školství

Pedagogický odkaz N. I. Pirogova

Zprávy

Recenze

Dovršit socialistickou výstavbu

Teorie základního učiva se zvláštním zřetelem k cizímu jazyku

Pojetí vyučování matematice na základní a střední škole

Problémy výběru základního učiva ve vyučování mateřskému jazyku

Význam učebního textu pro studující při zaměstnání

Používanie vedomostí v praxi z hladiska vyučovania

O základních úkolech psychologie v oblasti výchovy

O některých úkolech psychologie v oblasti výchovy

Osmdesát pět let akademika Otokara Chlupa

Zprávy

Recenze

Patnáct let československého školství

Problémy poslání a obsahu střední všeobecně vzdělávací školy

Přestavba školské soustavy a odborná příprava

K stanovení cíle vyučování ruskému jazyku na základní devítileté škole

Současný stav, výsledky a problémy letních pionýrských táborů

Některé dílčí výsledky průzkumu prázdninového života dětí

K vymezení pojmů dovednost a návyk

Několik zkušeností se zařazování dětí a mládeže do výchovných a léčebných zařízení

Zprávy

Recenze

Budujeme základní devítiletou školu

K otázce kolektivních vztahů

Občanská výchova – nový předmět v základní devítileté škole

Ruský jazyk v základní devítileté škole

Ruský jazyk na střední škole

Současné problémy teorie učení

Příspěvek k životopisu Pankráce Krkošky

Problematika zapojení dětí s nervovými a duševními poruchami do učebně výchovné práce

Zprávy

Recenze

Ke kritice naší pedagogické vědy

Pedagogika a politika

Všeobecné, polytechnické a odborné vzdělání v období dovršení socialismus a přechodu ke komunismu

Některé problémy dálkového studia na vysoké škole

O nové pojetí dějepisu na všeobecně vzdělávací škole

Nedostatky nynější hudební výchovy a cesty k nové praxi

Výchovně využití přátelských vztahů mezi staršími žáky

Úloha psychologie v přestavbě naší školy

Karel Liebknecht jako vychovatel a představitel pokrokové školské politiky

Zprávy

Recenze