Archiv rubriky: 1976

Vědeckotechnická revoluce, věda a růst významu společenskovědního vzděláni

Nové podněty k rozvoji obecné didaktiky v SSSR

Teória riadenia školstva — podstatný činitel pre zefektívnovanie riadenia škôl

Vývoj některých vlastností osobnosti 7—151etých dětí z hlediska hodnocení učitelů

Školní prospěch u dívek a chlapců na druhém stupni ZDŠ a výskyt specifických výukových obtíží

Využívání volného času mládeže a výchova

Měření kvalitativních parametrů výkonu

Zprávy

Recenze

Úkoly časopisu Pedagogika po XV. sjezdu KSČ

Príspevok k riešeniu princípov socialistickej pedagogiky

Využití závěrů XV. sjezdu KSC pro řízení školy

Faktor školní zdatnosti a speciální faktory ovlivňující prospěchový průměr a prospěchový profil žáka na střední ekonomické škole

K metodologickým problémům teorií literární výchovy v kapitalistických zemích

K vývojovým tendenciám a problémom teórie vyučovania v ČSSR

Komunistické strana Československa o škole, výchove a učitelovi

Pedagogická problematika Lindnerovy Eine Cardinalfrage der Schulpädagogik z roku 1875

Zprávy

Recenze

Patnáctý sjezd Komunistické strany Československa a úkoly pedagogické vědy

Dva varianty výchovy mládeže a dospelých v súčasnej etape vedeckotechnickej revolúcie

Jazykový faktor a přístup k vzdělání

Idea revoluční praxe a socialistická pedagogika

Osobnost učně jako předmět pedagogického výzkumu

Využití televizní techniky při přípravě učitelů

Znalost a recepce učebnic Komenského ve školách v Polsku v 17. a 18. století

Zprávy

Recenze

XXV. sjezd KSSS a úkoly sovětské pedagogické vědy

K metodologii prognóz v oblasti didaktiky

Pedagogika odborné výchovy, její postavení a program dalšího rozvoje

Učební pomůcky a didaktické technika v socialistické škole

Cílevědomé aktivizace myšlenkové činnosti v procesu výuky nu vysokých školách

K problematice programu výchovné práce na základní škole

K problematice hodnocení výsledků výchovné práce

Řešení teoretických a metodologických problémů v sovětské pedagogické literatuře

Zprávy

Recenze

Čs. pedagogická společnost k přípravě XV. sjezdu KSČ

Vývoj, současný stav a hlavní směry rozvoje pedagogické vědy v ČSSR

Rozvoj osobnosti a optimalizace pedagogického procesu

Pedagogický experiment

Socialistická přítomnost a výchovné ideje J. A. Komenského

Prvý ľudový komisár osvety Anatolij Vasiljevič Lunačarskij

Systém studia občanské nauky na pedagogických fakultách

Akademik Ondrej Pavlík 60-ročný

Zprávy

Recenze

Do šesté pětiletky

K některým aktuálním teoretickým a metodologickým otázkám pedagogiky v SSSR

K systému komunistickej pracovnej výchovy

Učitelské noviny Zdeňka Nejedlého

Výchova rodičů jako pedagogický problém

Zprávy

Recenze