Archiv rubriky: 2013

Strukturované studium učitelství – ano, či ne?

Proměny studia učitelství na pedagogických fakultách v ČR v letech 2000–2012 dané Boloňským procesem

Osobní reflexe událostí při zavádění strukturovaného studia učitelství

Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov na Slovensku

Vzdělávání učitelů ve Švýcarsku a jeho srovnání s ostatními státy

Vzdělávání učitelů v Rakousku – reformy mezi inovacemi a tradicí

Struktura a reforma vzdělávání učitelů v Německu

K devadesátinám nestora české pedagogiky profesora Josefa Maňáka

JEŽKOVÁ, V., von KOPP, B., JANÍK, T. Školní vzdělávání v Německu [School Education in Germany]. JEŽKOVÁ, V., DVOŘÁK, D., CHAPMAN, C. et al. Školní vzdělávání ve Velké Británii [School Education in Great Britain]. JEŽKOVÁ, V., DVOŘÁK, D., GREGER, D., DAUN, H. Školní vzdělávání ve Švédsku [School Education in Sweden].

HELUS, Z., BRAVENÁ, N., FRANCLOVÁ, M.: Perspektivy učitelství [Prospects of the Teaching Profession]

PÍŠOVÁ, M., DUSCHINSKÁ, K. et al.: Mentoring v učitelství [Mentoring in the Teaching Profession]

KASÁČOVÁ, B.; BABIAKOVÁ, S.; CABANOVÁ, M., et al.: Učiteľ predprimárneho vzdelávania [The Teacher of Pre-Primary Education]

(Formativní) hodnocení – aktuální téma

Hodnotová výchova a výchova k hodnocení

Externí hodnocení kvality výuky na vysokých školách využívající názoru studentů

Pohledy na formativní a sumativní hodnocení žáka v českých publikacích

Formativní hodnocení: Případová studie

Výzkum kvality informační funkce hodnocení ve středoškolské praxi

Hodnocení kvality doktorských studijních programů na vysokých školách v ČR

ONDREJKOVIČ, P., MAJERČÍKOVÁ, J. : Vysvetlenie, porozumenie, interpretácia v spoločenskovednom výskume [Explanation, Understanding, Interpretation in Social Scientific Research]

MAREŠ, J. Pedagogická psychologie [Educational Psychology]

SLAVÍK, M. a kol.: Vysokoškolská pedagogika [University Pedagogics]

Peadagogika v proměnách

Kategoriální systém podle Flanderse při evaluaci výuky v současné základní škole

Vnímaná zdatnosť (self-efficacy) učiteľa spolupracovať s rodičmi: konštrukcia výskumného nástroja

Měření soudržnosti třídního kolektivu: interdisciplinární přístup

Učební úlohy jako příležitosti k rozvíjení a dosahování očekávaných výstupů: analýza koherence učebnic a RVP ZV

Paradigmatická proměna domácího pojetí environmentální výchovy

Krátkodobý vplyv skúsenostného vyučovania v teréne na vedomosti žiakov o ekosystéme

Strategie k minimalizaci plagiátorství ze strany vzdělávací instituce

Speciální vzdělávací potřeby: spor o realizaci ve školách

Denotace inkluzivního vzdělávání s odkazem pro vzdělávací praxi v České republice

KOLÁŘ, M.: Nová cesta k léčbě šikany [A New Path to the Treatment of Bullying]

BRÜCKNEROVÁ, K.: Skici ze současné estetické výchovy [Sketches from Contemporary Aesthetic Education]

Multikulturní tolerance

Kulturní rozdíly v učební motivaci žáků – specifikum vietnamské kultury

Komparace hodnocení významu multikulturních subkompetencí učiteli a žáky na ZŠ

Měření vědomostí a dovedností romských žáků v rámci šetření PISA

Proč romské děti selhávají v inteligenčních testech?

Romipen a rodina jako konstrukty pro sebepojetí Romů v romských pohádkách v dialogu s majoritní společností

KASÍKOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. (eds).: Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání [Diversity and Differentiation in Basic Education]

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R., ŠALAMOUNOVÁ, Z.: Komunikace ve školní třídě [Communication in the School Class]

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R., ŠALAMOUNOVÁ, Z.: Komunikace ve školní třídě [Communication in the School Class]