Přijímací řízení

  • Podmínkou přijetí je ukončené magisterské vzdělání v oboru psychologie nebo speciální pedagogika (případné nejasnosti lze konzultovat s Dr. P. Presslerovou – pavla.presslerova@pedf.cuni.cz)
  • Kurz je vhodný i pro čerstvé absolventy psychologie či speciální pedagogiky, kteří směřují své pracovní působení na školní poradenské pracoviště
  • K přihlášce se dokládá doklad o ukončeném vzdělání (kopie) a odborný strukturovaný životopis
  • Termín zaslání přihlášky – průběžně,  do 15.9.2019  na studijní odd. PedF UK, M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1, k rukám referentky Mgr.Ivany Merellové, email: ivana.merellova@pedf.cuni.cz.
  • Vyrozumění o výsledku přijímacího řízení obdrží přihlášení zájemci do 30.9.2019