Tematická náplň kurzu – školní psycholog

 Obecná část programu

 1. Škola jako instituce 
 • Vývoj školství v ČR,  nové trendy ve školství, inkluzivní vzdělávání

 

 1. Podpůrný systém ve školství 
 • Pedagogicko-psychologické poradenství a speciálně pedagogické poradenství – systém, organizace, úkoly poradenských pracovišť
 • Školní poradenské pracoviště – kompetence, úkoly a týmová spolupráce.

 

 1. Profese učitele 
 • Specifika profese učitele.
 • Posuzování učitelů žáky. Autodiagnostika učitele, stres a jeho působení

         

        4. Žák 

 • Pojetí žáka, žák s výukovými a výchovnými obtížemi. Psychologické aspekty a vzdělávací konsekvence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření ve prospěch žáků se SVP v prostředí školy.

 

     5. Třída

 • Sociálně psychologický pohled na školní třídu, sociální dynamika, sociální klima. Management třídy.
 • Prevence rizikového chování a poruch chování na ZŠ.

 

 1. Učení 
 • Nové poznatky z didaktiky a psychodidaktiky.
 • Hodnocení žáků. Trendy a změny v motivaci žáků
 • Styly učení u žáků

 

 1. Rodina 
 • Sociální, morální, ekonomické, psychologické problémy současné rodiny. Obraz současné rodiny v kontextu školy, typy rodin.
 • Výchovné přístupy, styly výchovy v rodině. Práce s rodinou v systému školy.

 

 1. Obecné aspekty diagnostiky a psychodiagnostiky 
 • Kvalitativní a kvantitativní metodologie v práci školního psychologa, specifika kvantitativní a kvalitativní metodologie diagnostiky .

 

 1. Aktuální intervenční přístupy 
 • Obecné aspekty intervenčních přístupů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí školy potřebami.
 • Nové intervenční přístupy

 

 1. Etika v poradenské práci, metodická podpora v poradenství 
 • Etické standardy, zásady, etické kodexy, etický kodex pracovníka ve školství.

 

Speciální část: 

 1. Historie školní psychologie ve světě a u nás. Vymezení profesní role poradenského a školního    psychologa, specifika psychologické práce v terénu školy 

 2. Odborné činnosti, spolupráce školního psychologa s vnitřními i vnějšími subjekty 

 3.  Nové trendy v psychologické diagnostice 

 4. Intervence školního psychologa v prostředí školy 

 5. Praktický výcvik pod metodickou podporou psychologů v psychologických pracovištích – stáže, praxe, s reflektivními semináři 

 • Stáže na zavedených školních poradenských pracovištích s různými specifiky dané školy
 • Stáže ve vybraných školských poradenských zařízeních – pedagogicko-psychologická poradna/speciálně pedagogické centrum
 • Reflektivní semináře, reflexe mezi jednotlivými skupinami, písemné výstupy z absolvovaných stáží

6. Zpracování závěrečné práce 

Aplikační práce s teoretickým vstupem a důrazem na vlastní využitelnost v praxi. Jednotliví vyučující nabízejí frekventantům dílčí témata ke zpracování, někteří, zejména školní psychologové pracující v prostředí školy nacházejí „svá“ témata pro zpracování. Metodologie zpracování – semináře ke zpracování závěrečné práce, zásady práce s literaturou, kvantitativní a kvalitativní metodologie. Sepsání závěrečné práce.

Příklady závěrečných prací:

 • Školní psycholog v prostředí základní školy – spolupráce s jinými odborníky ve vnitřním systému školy, spolupráce se subjekty navenek.
 • Specifika práce školního psychologa se třídami, skrytý vrstevnický program.
 • Přístup k žákům nadaným, podpora školním psychologem.
 • Syndrom vyhoření u učitelů specializovaných tříd.
 • Preventivní model péče z pohledu školního psychologa.
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Práce s rodinou v systému školy.