Tematická náplň kurzu – školní speciální pedagog

 Obecná část programu

 1. Škola jako instituce 
 • Vývoj školství v ČR,  nové trendy ve školství, inkluzivní vzdělávání

      2. Podpůrný systém ve školství 

 • Pedagogicko-psychologické poradenství a speciálně pedagogické poradenství – systém, organizace, úkoly poradenských pracovišť
 • Školní poradenské pracoviště – kompetence, úkoly a týmová spolupráce.
 1. Profese učitele 
 • Specifika profese učitele.
 • Posuzování učitelů žáky. Autodiagnostika učitele, stres a jeho působení

      4. Žák 

 • Pojetí žáka, žák s výukovými a výchovnými obtížemi. Psychologické aspekty a vzdělávací konsekvence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření ve prospěch žáků se SVP v prostředí školy.

     5. Třída

 • Sociálně psychologický pohled na školní třídu, sociální dynamika, sociální klima. Management třídy.
 • Prevence rizikového chování a poruch chování na ZŠ.
 1. Učení 
 • Nové poznatky z didaktiky a psychodidaktiky.
 • Hodnocení žáků. Trendy a změny v motivaci žáků
 • Styly učení u žáků
 1. Rodina 
 • Sociální, morální, ekonomické, psychologické problémy současné rodiny. Obraz současné rodiny v kontextu školy, typy rodin.
 • Výchovné přístupy, styly výchovy v rodině. Práce s rodinou v systému školy.
 1. Obecné aspekty diagnostiky a psychodiagnostiky 
 • Kvalitativní a kvantitativní metodologie v práci školního psychologa, specifika kvantitativní a kvalitativní metodologie diagnostiky .
 1. Aktuální intervenční přístupy 
 • Obecné aspekty intervenčních přístupů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí školy potřebami.
 • Nové intervenční přístupy
 1. Etika v poradenské práci, metodická podpora v poradenství 
 • Etické standardy, zásady, etické kodexy, etický kodex pracovníka ve školství.

 

 Speciální část 

 1. Vymezení profesní role školního speciálního pedagoga, odborné činnosti 
 2. Standardní postupy a nové trendy ve speciálně pedagogické diagnostice v prostředí školy 

      3. Intervence školního speciálního pedagoga v prostředí školy 

     4. Praktický výcvik pod metodickou podporou psychologů v psychologických pracovištích – stáže, praxe,    s reflektivními semináři 

 • Stáže na zavedených školních poradenských pracovištích s různými specifiky dané školy
 • Stáže ve vybraných školských poradenských zařízeních – pedagogicko-psychologická poradna/speciálně pedagogické centrum
 • Reflektivní semináře, reflexe mezi jednotlivými skupinami, písemné výstupy z absolvovaných stáží

    5. Zpracování závěrečné práce 

Aplikační práce s teoretickým vstupem a důrazem na vlastní využitelnost v praxi. Jednotliví vyučující nabízejí frekventantům dílčí témata ke zpracování, někteří, zejména školní speciální pedagogové pracující v prostředí školy nacházejí „svá“ témata pro zpracování. Metodologie zpracování – semináře ke zpracování závěrečné práce, zásady práce s literaturou, kvantitativní a kvalitativní metodologie. Sepsání závěrečné práce.