Projekt

Důvody nedostatku učitelů

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy řeší (v období od dubna 2020 do prosince 2022) projekt Důvody nenastoupení absolventů pedagogických fakult do učitelské profese, zkráceně Důvody nedostatku učitelů.

Projekt je reakcí na nedostatek učitelů v českém školství. Školy jsou v současnosti nuceny postupovat například tak, že do učitelské profese přijímají i bez předepsané kvalifikace, což ovšem dlouhodobě může mít negativní důsledky pro kvalitu výsledků vzdělávání, které později nepůjde jednoduše či rychle napravit. Problém se navíc může v dohledné době výrazně prohloubit, neboť do důchodu odcházejí silné populační ročníky a tedy i vyšší počty učitelů, které nemá kdo nahradit.

Důvodů nedostatku učitelů je nepochybně celá řada. Jedním z nich je například i vysoký podíl absolventů pedagogických a učitelských studijních programů, kteří do povolání učitele vůbec nenastupují. Navíc řada z těch, kteří do něj nastoupí, jej brzy také opouští. Přitom Česká republika má nepochybně potenciál mít plně kvalifikovaný učitelský sbor díky, přinejmenším díky dlouhodobé tradici učitelské přípravy a poměrně stabilní sítě pedagogických fakult připravujících budoucí učitele a řadě učitelských programů na ostatních fakultách českých univerzit.

Cílem projektu je analyzovat vývoj, současnou situaci, rozsah a dynamiku, i mezinárodní komparaci nedostatku učitelů v českém školství a jeho důvody. Například tedy zda, do jaké míry a proč absolventi pedagogických fakult a učitelských studijních programů na ostatních fakultách nenastupují k výkonu povolání, na které byli v průběhu svého vzdělávání připravováni. Nebo opět zda, do jaké míry a proč z profese učitele brzy odcházejí. Zároveň je ovšem cílem projektu identifikovat rovněž významné bariéry a faktory, které k nedostatku učitelů vedou, a to na různých úrovních:

  • na individuální úrovni samotných učitelů či studentů připravujících se na profesní dráhu učitele;
  • na úrovni vysokých škol a fakult, které studenty ke vstupu do učitelské profese připravují;
  • na úrovni (především) základních a středních škol jako zaměstnavatelů učitelů;
  • na úrovni státu zodpovědného (prostřednictvím ministerstva) za zajištění učitelů a péči o ně;
  • na úrovni společenských předpokladů a podmínek pro výkon učitelského povolání.

Na základě analýz primárních i sekundárních zdrojů informací a dat, kvalitativních a kvantitativních šetření, rešerší zahraniční a domácí literatury a rozborů vybraných vzdělávacích politik, budou v rámci projektu navrženy krátkodobé kroky i dlouhodobější opatření a strategie, které:

  • vytvoří předpoklady pro to, aby mezi poptávkou a nabídkou učitelů a pedagogických pracovníků na pracovním trhu v budoucnu již nenastávaly podobné výkyvy a nerovnováhy;
  • omezí nenastupování příslušných absolventů do povolání učitele a případně přispějí k návratu části těch, kteří již působí v jiných odvětvích a povoláních.