Výzkum učitelů a ředitelů proběhl úspěšně

V rámci projektu o důvodech nedostatku učitelů v českých školách řešitelský tým projektu (PedF UK) společně s týmem z České školní inspekce (ČŠI) realizoval rozsáhlý reprezentativní výzkum mezi řediteli a učiteli základních a středních škol (PedF UK & ČŠI 2021). Výzkumné šetření proběhlo velice úspěšně během dvou týdnů v říjnu 2021 prostřednictvím on-line dotazníků pro učitele i pro ředitele.

Dotazník pro učitele je zaměřen na jejich vzdělání, kvalifikace a kompetence pro výkon učitelského povolání, na to, co si o povolání učitele myslí, zda se domnívají, že o něj není velký zájem a proč z něj učitelé odcházejí, jak jsou oni sami v povolání spokojeni a jak dlouho v něm ještě chtějí setrvat. Dotazník pro ředitele je zaměřen na problémy dané školy s nedostatkem učitelů a jejich důvody, na to, co si ředitelé myslí o učitelském sboru školy a jeho obměně a co navrhují pro zvýšení kvality a stability učitelského sboru a pro zlepšení práce školy.

Oba dotazníky navazují na obdobné dotazníky z mezinárodního výzkumného šetření OECD TALIS, které u nás zatím proběhlo dvakrát, v letech 2013 a 2018. Navazují ovšem také na otázky z českého národního šetření učitelů z roku 2009 (Factum Invenio pro MŠMT 2009) a otázky z některých předchozích šetření ředitelů realizovaných MŠMT (nebo bývalým ÚIV). Výsledky našeho nového šetření tedy umožňují jak mezinárodní srovnání, tak porovnání vývoje odpovědí na některé otázky v posledních deseti až patnácti letech.

Do šetření se zapojilo 161 ředitelů základních a středních škol z celé republiky a 4 921 učitelů z těchto škol. Důležité přitom je, že se současně jedná o školy, které již v roce 2018 byly součástí náhodně vybraného reprezentativního vzorku českých škol v mezinárodním šetření OECD TALIS – PISA link. Díky tomu je totiž možné na úrovni jednotlivých škol propojit data z nového šetření PedF UK & ČŠI 2021 (údaje od ředitelů a od učitelů) s daty z projektu PISA 2018 (údaje o školách, údaje od žáků a výsledky žáků v testech čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti) a s daty z projektu TALIS 2018 (údaje od ředitelů a od učitelů).

Členové řešitelského týmu projektu na základě těchto nově získaných dat zpracují v následujících měsících řadu studií na různá témata, která se týkají cílů a zadání projektu.

Výzkum učitelů a ředitelů základních a středních škol

V rámci projektu proběhne na jaře 2021 společné šetření České školní inspekce a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřené na ředitele a učitele reprezentativního vzorku zhruba 175 základních a středních škol z celé České republiky. Chce zjistit, jak se v roce 2021 učitelé a ředitelé ve školách cítí, co si myslí o přednostech a nevýhodách své profese, zda a s čím jsou v práci spokojeni a s čím méně a co ovlivňuje jejich další působení nebo naopak odchod z profese učitele či ředitele.

Šetření naváže na mezinárodní šetření OECD TALIS, které ČŠI realizovala již v roce 2013 a 2018, a na některá další dřívější šetření. Díky tomu bude možné jeho výsledky srovnávat s výsledky dřívějších šetření a posoudit, jak se uvedené skutečnosti v čase mění a co je ovlivňuje. V celé řadě položek bude navíc možné i mezinárodní srovnání.

Celkové výsledky projektu pak povedou k návrhu doporučení ministerstvu školství, jaké strategie, opatření a konkrétní kroky je třeba učinit pro zlepšení dnešní situace i budoucího vývoje profese učitele a ředitele v českém školství.

Dohoda Pedagogické fakulty a České školní inspekce

Během léta se zástupci projektu a vedení Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (PedF UK) domluvili s vedením České školní inspekce (ČŠI) na realizaci společného šetření učitelů a ředitelů základních a středních škol, která má proběhnout v 1. polovině roku 2021. Dohodu o společné realizaci šetření zastřešili rámcovou dohodou o spolupráci, kterou mají PedF UK a ČŠI podepsanou již od roku 2009.