Archiv rubriky: 2011

Pedagogika v postmoderním věku

Tři pokusy řešit neřešitelné

Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy

Soutěže a soutěženi v hodinách matematiky z pohledu žáků a pedagogů

Srovnaní výsledku počítačem podporované a frontální výuky fyziky

Vztah kognitivní a afektivni složky multikulturních kompetencí

Je české akademické prostředí nemocné, nebo „jen“ nemravné?

„Kam směřuje současný pedagogický výzkum?“ XVIII. celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu

Diskuse o pedagogických časopisech v české republice

Meze a nové možnosti vzdělávání v globální perspektivě

Pedagogický časopis / Journal of pedagogy

POTOČÁROVÁ, M. Pedagogika rodiny (teoretické východiska rodinné výchovy).

HRABAL, V.; PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel.

KIMBLE, Ch.; HILDERH, P.; BOURDON, E. Communities of Practice: Creating teaming environments for educators. Volume 1.

CIGÁNEK, R. Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949.

Fenomén času ve výchově a vzdělávání.

Úvaha o maturitě aneb cesta mezi vědou a politikou

Vzdělaní mravné a nemravné: vztah poznání a ctnosti v komenského pedagogice

Analýza a komparace přípravy učitelů celodenních škol v SRN

Opportunities to Develop Learn to Learn Competences: A comparison between basic (elementary) schools and extended gymnasiums (early-start academic high schools)

Zdravotní stav a životni styl učitelů různých stupňů škol

Vplyv skusenostneho vyučovania v prírodných podmienkach na představy žiakov o ekosystéme

Vstoupil či nevstoupit na tenký led analýzy socialistické pedagogiky? Diskusní příspěvek k úvodníku J. Mareše (Pedagogika, 2010, LX, č. 2)

Educational change in the global context

Málková, G.: Zprostředkované učení. Jak učit žáky myslet a učit se.

ANDERSON, H.: Konverzace, jazyk a jejich možnosti. Postmoderní přístup k terapii.

SPOUSTA, V.: Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření.

STOJAN, M., et al.: Škola a zdraví pro 21. století. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část /. Obecná analýza s příklady implementace.

Zamotané problémy maturitní zkoušky

Učeni a subjektivní mapy pojmů

Současné pojetí spirituality jako zdroj úvah o utváření prosociálních postojů

Postoje žáků 2. Stupně základních škol k vyučovacímu předmětu zeměpis

Škola v přírodě: příklad změn v rodinné a školní socializaci

Výzkumy souladu záměru vzdělávacích programů s jejich implementací

RABUŠIC, L; HAMANOVÁ, J. (ed). Hodnoty a postoje v České republice 1991-2008.

DYTRTOVA, R.; KRHUTOVA, M. Učitel – příprava na profesi.

HARTL, P.; HARTLOVA, H. Velký psychologický slovník.

KUŘINA, F., a kol. Matematika a porozumění světu: setkání s matematikou po základní škole.

65 let Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Jak univerzitní učitele pedagogiky uvazovali o vysokoškolském vzdělání učitelů národních škol

Vzdělávání učitelů pro primární školu (1. Stupeň) po 2. Světové válce v proměnách času (do r. 1989)

Reflexe proměn přípravy učitelů pro primární vzdělávání v České republice po roce 1989

Jak chápat učitelství – impulzy pro pedagogické fakulty

Pedagogické fakulty z pohledu akreditační komise vlády

Hledaní kriterii kvality pedagogických fakult

Výchovné a vyučovací koncepce ve střední evropě v letech 1868-1939

Zprava z mezinárodni konference německé společnosti pro vědy o výchově

VÁŇOVÁ, R.; KRYKORKOVÁ, H. (ed). Učitel v současné škole.

ZOUNEK, J.; ŠEĎOVÁ, K. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím.

VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. (ed.). Pedagogika pro učitele.

WALTEROVÁ, E.; ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M. Školství-věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání.