Archiv rubriky: 1990

Umělecká výchova a vytváření hodnotové orientace

Koordinace základních druhů umění v estetickovýchovném procesu

K interdisciplinárnym vzťahom hudobnej pedagogiky

K vybraným problémom teórie riadenia školstva v USA a v západnej Europe

Jak dále v řízení činnosti škol?

K funkci vizuálií v rozvoji osobnosti žáka

Akcelerace vývoje nebo účinnější vyučování matematice na prvním stupni základní školy?

Švédsko a jeho školství

Úmluva o právech dítěte

Zprávy

Recenze a referáty

K nové koncepci a úkolům časopisu Pedagogika

Ke koncepci Pedagogického ústavu J. A. Komenského Československé akademie věd

Pedeutologie a gradace profesionality pedagogických pracovníků

Kybernetika a výpočetní technika mění pedagogické interakce

Některé souvislosti mezi stylem práce a informacemi, tvůrčí a vědecku činností a funkcí informačních systémů

Stanisław Hieronymus Konarski

Vzdělávání učitelů ve Spolkové republice Německo

Zprávy

Recenze a referáty

Nové společenská situace – nové možnosti a perspektivy našeho školství a pedagogiky

Teorie kognitivní socializace

Aktuální problémy projektování gymnázia

K otázkám pojetí a praxe školní výuky

K problematice národního vědomí dětí a mládeže v národnostně smíšené oblasti

Metaanalýza v pedagogickém výzkumu

Morální hodnoty společnosti z pohledu mládeže

K výuce dějin pedagogiky a výchovy na vysoké škole

Z pedagogického odkazu Alfreda Adlera

Zprávy

Recenze

Otevřené úkoly výchovy a pedagogiky

Perspektivy a bariéry rozvoje vzdělání

Negramotnos jako celosvětový problém

Výchovné působení školy a rodiny při tvorbě hodnotové orientace děti

Komunikace ve třídě – gymnázium a SOU

Problémy praktické přípravy učitelů obecných a měšťanských škol v období 1. republiky

Vývoj a současný stav waldorfských škol ve Spolkové republice Německo

K materiálu o analýze československé výchovně vzdělávací soustavy

Intenzívní sociálně ekonomický rozvoj a rozvoj výchovně vzdělávací soustavy

Zprávy

Recenze

Budoucnost estetické výchovy

Příspěvek k výzkumu pedagogických aspektů didaktické interpretace

K vytváření a rozvíjení psychomotorických dovedností

Efektívnosť vyučovania technického kreslenia na stredných priemyselných školách

Václav Příhoda a jihoslovanská pedagogika (K dvojímu výročí českého pedagoga: 7. 9. 1889 – 18. 11. 1979)

Několik přípravných pohledů na hodnocení odkazu Václava Příhody (1889-1979)

Společné problémy speciálních didaktik (a jejich podíl na výsledcích výchovně vzdělávací soustavy)

Zprávy

Recenze

Výchova a vzdělávání dospělých

Efektivnost vzdělávacího procesu: teorie a měření

Zřetel k autoregulaci jako složka osobnostního přístupu k žákům

K teorii a praxi pedagogického programování

Negramotnost – globální problém současnosti

Pedagogická efektivita výukových programů (Příspěvek k experimentální pedagogice)

Výpočtová technika a formovanie aktívnej osobnosti žiaka

Vzdělání dělnictva a výchova k obraně míru za kapitalismu a ve škole (K 100. výročí vzniku Druhé internacionály)

Zprávy

Recenze