Archiv rubriky: 1985

Rok mládeže

Aktuální problémy vývojové a pedagogické psychologie

K otázkám zdokonalování systému řízení základních a středních škol

Kritická analýza antropologických koncepcí výchovy

Sociální prostředí jako výchovný činitel

Možnosti řízení procesu osvojování vědomostí ve vysokoškolské výuce

K úloze a stavu dějin pedagogiky a školství v dnešním světě

Učiteľské pôsobenie a pedagogické názory Ľudovíta Štúra (K 170. výročiu narodenia)

Zprávy

Recenze

K Marxovým názorům o výchově a jejím spojení s výrobou

K vývoji a některým současným problémům československé didaktiky

Všeobecné vzdělání v učňovském školství a jeho vývoj od osvobození ČSSR

K vývoji marxisticko-leninské světonázorové výchovy v ČSSR

Problém sebehodnocení v sovětské psychologii a jeho význam pro pedagogiku

Slovenské robotnícké školy v USA

K problematike pedagogickej etiky

Zprávy

K politickým zápasům o školu v českých zemích na konci 19. století

Recenze

VÝZVA vědců socialistických zemí, zabývajících se výzkumem problémů míru a odzbrojení

Otokar Chlup a dnešní škola

Socialistická mládežnícka organizácia v systéme komunistickej výchovy na stredných školách

Místo a úkoly pedagogické psychologie v základním pedagogickém výzkumu

Aktuálne úlohy pedagogických vied v podmienkach budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti v ČSSR

40 let jednotných škol v Československu

Aktuální problémy rozvoje pedagogické a psychologické diagnostiky v ČSSR

Pedagogická diagnostika předškolního dítěte

Zprávy

Recenze

K otázkám výuky marxismu-leninismu na vysokých školách

Třicet let boje Otokara Chlupa o českou pokrokovou pedagogiku

Pedagogická činnosť Mateja Bela

Teorie učebních osnov v československé pedagogice

Standardizování výzkumného protokolu o vyučovací hodině

Postavení a úkoly mateřského jazyka v přípravě učitelů a vychovatelů oboru speciální pedagogika

Možnosti deskripce obsahů vzdělávání a zjišťování jejich pedagogické účinnosti (Ke koncepci a metodice výzkumu)

Zprávy

Recenze

Teoretický a metodologický význam “Hlavních směrů reformy všeobecně vzdělávací a odborné školy” pro rozvoj socialistické pedagogiky

K niektorým otázkam obsahu, procesu a hodnotenia úrovne mravného vedomia žiakov

K rozvoji výchovy mimo vyučování v základní škole

Ladislav Novomeský, bojovník za demokratizáciu kultúry a vzdelávania

První systematické dílo české pedagogiky druhé poloviny 19. století

K problému společenské odpovědnosti učitelů a vychovatelů

Zprávy

Recenze

40 let výchovno-vzdelávacej sústavy v Československu a jej ďalšie perspektívy

Vývin dejín pedagogiky v Československu po roku 1945

Boj o jednotnou školu v Národním shromáždění v Československé republice v letech 1945-1948

Úsilí o reformu české školy a pedagogiky mezi dvěma válkami

Výchovně vzdělávací metody v pedagogických dokumentech a didaktických materiálech gymnázia z hlediska systému vertikálních vazeb

Pedagogický výzkum a pedagogická praxe (Aspekt využitelnosti vědeckých informací)

Transformace vědeckých poznatků do vzdělávacích obsahů

Zprávy

Recenze