Přijímání textů a recenzní řízení

Termíny nejbližších uzávěrek:

Uzávěrka přijímání příspěvků do čísla 3,4/23 je 30. 09. 2023.

Autor zašle na elektronickou adresu redakce časopisu vytvarna.vychova@pedf.cuni.cz text v očekávané struktuře dle pokynů k odevzdávání rukopisů v části Informace pro autory. Autor zašle text ve dvou verzích: 1. V plné verzi určené k publikování spolu s dalšími požadavky redakce na údaje o autorovi či autorech, 2. V anonymizované verzi. Je zodpovědností autora anonymizovat text tak, aby se minimalizovala pravděpodobnost identifikace jeho, příp. spoluautorů.

Autor je do týdne vyrozuměn o tom, že redakce časopisu text obdržela.

Výkonná redakce rozhodne, zdali text bude postoupen do recenzního řízení či nikoli. Rozhodnutí probíhá na základě posouzení členů výkonné redakce, případně může výkonná redakce požádat o předběžné posouzení externí odborníky. Autor je o výsledku informován elektronicky nejpozději do 21dnů od zaslání textu redakci.

Text je postoupen do prvního kola recenzního řízení v anonymizované verzi. Text recenzují dva nezávislí recenzenti, kteří nejsou z pracoviště autora, který text zaslal, a kteří nejsou členy výkonné redakce. Recenzenti mají rozhodnout, zdali má být text zveřejněn bez úprav, s úpravami (ty specifikují), či zdali má být text vyřazen z recenzního řízení, neboť nesplňuje nároky kladené na odborné texty časopisu Výtvarná výchova.

Recenzní posudky zohledňují zejména následující kritéria hodnocení:

  • téma koresponduje s profilem časopisu Výtvarná výchova;
  • text splňuje formální náležitosti;
  • odborná úroveň textu;
  • originalita textu;
  • respektování doporučeného rozsahu.

Pokud se návrhy recenzentů výrazně liší, vyžádá si redakce zpravidla další recenzní posudek. Maximálně se vyžadují až 4 recenzní posudky. O přijetí či nepřijetí rukopisu k publikování rozhoduje výkonná redakce společně na pravidelných jednáních. K rozhodnutí může redakce dospět i na základě elektronické komunikace.

Jelikož je celé recenzní řízení anonymní, komunikuje autor s vedoucím redaktorem, případně jím pověřenou osobou z technické redakce. Komunikace probíhá elektronicky.

První kolo recenzního řízení je tříměsíční (od data rozhodnutí o přijetí textu do recenzního řízení). V této lhůtě je autor výkonným redaktorem informován o výsledku recenzního řízení a jsou mu zaslány recenzní posudky. Pokud byl text dvěma posudky a redakční radou vyhodnocen jako text nesplňující kritéria publikování v časopise Výtvarná výchova, je recenzní řízení ukončeno. Pokud byly recenzenty navrženy body k přepracování či doplnění, jsou posudky poslány autorovi. Pokud byl text přijat beze změn, je autor informován o předpokládaném zařazení jeho textu k vydání.

Pokud byl autor vyzván k doplnění textu, pokračuje druhé kolo recenzního řízení. Na výzvu k úpravě či doplnění textu reaguje autor do jednoho měsíce. V této lhůtě buď zašle výkonnému redaktorovi doplněný či upravený text spolu s průvodním vyjádřením o tom, zda a jak jednotlivé připomínky recenzentů zapracoval, nebo mu sdělí, že text stahuje z recenzního řízení, případně požádá o prodloužení doby na úpravu textu (maximálně 6 měsíců od obdržení připomínek recenzentů). Pokud redakce neobdrží od autora zprávu do 1 měsíce od zaslání připomínek recenzentů, předpokládá, že autor z druhého kola recenzního řízení sám odstoupil, a text může být vyřazen.

Po obdržení opraveného či doplněného textu redakce text zhodnotí a zpravidla jej zasílá recenzentům, kteří žádali o doplnění a opravu texty. Recenzenti se vyjádří, zdali je text řádně doplněn/upraven. Pokud se vyjádří recenzenti kladně a vysloví souhlas s publikováním textu, je text přijat a autor je o této skutečnosti informován nejpozději do jednoho měsíce od opětovného zaslání textu. Současně je informován o přibližném termínu zveřejnění textu.

Pokud se recenzenti vyjádří o opraveném textu záporně a nedoporučí jej v zaslané podobě k publikování, je druhé kolo recenzního řízení ukončeno.