Historie časopisu

Dnešní recenzovaný odborný časopis Výtvarná výchova je nejstarším tištěným kontinuálně vydávaným oborovým periodikem. Ačkoliv dle uváděných ročníků v tiráži jednotlivých čísel se lze dobrat jednoduchým výpočtem k faktu, že periodikum vychází od roku 1959, genetické souvislosti vzniku Výtvarné výchovy sahají až do období převratných změn tehdejšího kreslení v meziválečném období Československé republiky.

Aktuální vývojové tendence předmětu kreslení od počátku 20. století učitelé sledovali v množství odborných periodik. Mezi nimi byly nejvlivnější Náš směr (1910), Výtvarné snahy (1919), Československý kreslíř (1932) a také původní periodický formát sborníku Výtvarná výchova (1935). Čtveřici časopisů uvedenou v chronologickém pořádku lze bez nároku na úplnost doplnit o další oborově blízká periodika jako například Typografie, Grafický obzor, Výtvarná práce, Nové směry, Kreslíme, Výchova k umění, Cesta k umění apod.

V „prehistorických“ souvislostech lze konstatovat, že první ročník Výtvarné výchovy vychází již roku 1935 jako evidované samostatné periodikum. S určitostí víme, že v Praze dne 1. února výše zmíněného roku nákladem Československé grafické Unie a. s. vyšlo první číslo periodika Výtvarná výchova s podtitulem: „sborník pro užité umění, kreslení a zrakovou výchovu“. Vymezení dané podtitulem může být z dnešního pohledu poněkud zavádějící, neboť samotné označení „sborník“ prošlo jistým významovým vývojem a dnes ho nevnímáme jako určující pro tiskoviny periodického charakteru. Úvaha o pojmové shodě s obecně užívaným označením u periodik – jímž je časopis, se však nabízí, srovnáme-li vydavatelské údaje uvedené ve francouzštině na vnitřní zadní obálce, kde je české slovo sborník přeloženo francouzským výrazem revue. Z hlediska formálního i obsahového je zřejmé, že Výtvarná výchova z roku 1935 je tím druhem tiskoviny, kterou dnes označujeme názvem časopis a lze ji právem považovat za jednoznačného předchůdce periodika stejného názvu vydávaného v současnosti Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Na první ročník Výtvarné výchovy bez přerušené kontinuity navázalo dalších devět ročníků se čtvrtletní periodicitou. Poslední X. ročník periodika vyšel v roce 1944. Výtvarnou výchovu redigoval v letech 1935–1942 Josef Vydra, který je rovněž autorem úvodníku prvního čísla. Upření pozornosti ke konci dvacátých let 20. století je podstatné pro název budoucího periodika. V roce 1927 se totiž v tisku prvně objevuje samostatné označení „Výtvarná výchova“ u několika stránkové periodické přílohy IX. ročníku Výtvarných snah. Příloha byla primárně součástí každého čísla IX. ročníku měsíčníku „Výtvarné snahy“, dala se však objednat i jako „zvláštní list“. Redakci tvořil Josef Vydra, Ladislav Sutnar a Karel Herain. Když se J. Vydra se v roce 1935 stává redaktorem a zakladatelem samostatného periodika Výtvarná výchova, přebírá pro něj tedy již odzkoušené a částečně vžité pojmenování ze svého předchozího působení.

Náplň časopisu Výtvarná výchova v roce 1935 je značně rozmanitá. Okruh spolupracovníků zahrnoval 26 autorů, kteří svým zaměřením pokrývali široké spektrum výtvarně výchovného působení. Kromě článků věnujících se specificky výtvarně-didaktickým otázkám spojeným se školní výukou, problematice užitého umění, architektury atd., je zajímavá oblast textů orientovaných na „zrakovou výchovu“. Poslední číslo Výtvarné výchovy z roku 1944 je mementem boje o nahrazení školního předmětu kreslení předmětem výtvarná výchova. Vydrovou snahou tedy bylo zavést koncepčně nově pojatý školní obor, který by nahradil z jeho pohledu pro společenský i osobnostní přínos méně hodnotný předmět kreslení. K požadované vnitřní obsahové změně, která se formálně projeví přejmenováním předmětu kreslení na výtvarná výchova dochází o mnoho let později, konkrétně v roce 1960 – právě v období, kdy časopis Výtvarná výchova vstoupil do druhé fáze své existence na poli výtvarného vzdělávání.

Díky systematickému tlaku významných osobností oboru byl (po ukončení existence prakticky všech periodik předchozích období) prosazen záměr založit časopis nový. Ve školním roce 1959/60 bylo Státním pedagogickým nakladatelstvím v Praze vydáno první číslo časopisu Estetická výchova se zvláštní oddělenou částí pro výchovu výtvarnou a hudební. Tak jako se měnily politické a společenské podmínky, měnil se i název vydávaného časopisu. Estetickou výchovou je periodikum nazýváno do června 1968, následující tři roky (do školního roku 1970/71) vychází Výtvarná výchova „samostatně“ a poté, v rámci tzv. konsolidace politických a společenských poměrů, je vydávána opět ve formátu Estetické výchovy se zmíněnými sekcemi pro jednotlivé obory. Situace přetrvává do roku 1991, kdy bylo Státní pedagogické nakladatelství privatizováno a následně v podstatě zrušeno. Čtvrtým číslem Estetické výchovy 31. ročníku 1990/91 tak skončilo vydávání časopisu v SPN a bylo nutné hledat nové cesty, jak zajistit vydávání tradiční publikační a informační platformy oboru. O prázdninách roku 1991 se podařilo díky osobnímu nasazení zúčastněných vydat cyklostylované, doufejme poslední, samizdatové vydání časopisu v jeho historii. Od roku 1992 začala vycházet nejprve Estetická výchova a od roku 1993 opětovně Výtvarná výchova péčí Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. I po čtvrtstoletí tak časopis Výtvarná výchova nalézá institucionální podporu mimořádně významné instituce, která by minimálně v rámci přípravy výtvarných pedagogů, nebýt časopisu Výtvarná výchova ve všech jeho podobách, vypadala jistě úplně jinak.

Více o historii časopisu Výtvarná výchova naleznete v textech vydaných právě na stránkách našeho periodika. Např. v následujících studiích:

FILIP, Michal; JÁNSKÁ, Lenka; POSPÍŠIL, Aleš. K prehistorii periodika Výtvarná výchova v meziválečném Československu. In Výtvarná výchova. Praha: PedF UK, 2014, č. 3, s. 19-25. ISSN 1210-3691.

ŠAMŠULA, Pavel. Dvacet let časopisu Výtvarná (Estetická) výchova na pedagogické fakultě UK v Praze. In Výtvarná výchova 1/2013. Praha: PedF UK, 2013, č. 1, s. 1-4. ISSN 1210-3691.

Proměny vizuální podoby obálky Výtvarné výchovy pak můžete zhlédnout v náhledech posterů Mgr. Věry Šimánkové, které zároveň děkujeme za svolení k jejich uveřejnění. Postery byly dílčí součástí kvalifikační práce obhájené na KVV PF JU v Českých Budějovicích.

Poster 1 Výtvarná výchova 1927-1967

Poster 2 Výtvarná výchova 1968-1991

Poster 3 Výtvarná výchova 1992-2014