Typy příspěvků

V časopise Výtvarná výchova jsou uveřejňovány pouze původní práce, které v dané podobě nebyly doposud publikovány a ani nejsou postoupeny k publikování v jiném médiu. Cílem časopisu je přinášet výsledky bádání, podporovat vědeckou diskusi a odborný růst vědeckých a pedagogických pracovníků, jakož i studentů doktorských studijních programů. Redakce přijímá odborné teoretické studie, přehledové studie, empirické studie, metodologické studie, polemické (diskusní) příspěvky, zprávy či recenze.

Veškeré studie podléhají anonymizovanému recenznímu řízení. Ostatní typy příspěvku posuzuje výkonná redakce.

Vymezení jednotlivých typů studií:

Teoretické studie uvádějí či analyzují teoretické přístupy vybraných problémů z tematických oblastí: dějin a komparace umění, vizuálních studií, teorie výtvarné výchovy a kultury s možností interdisciplinárních přesahů.

Autor teoretické studie musí prokázat vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a schopnosti „vertikálně orientovaného“ hlubokého vhledu do problematiky. Členění textu se řídí obsahovými hledisky konkrétního pojednávaného tématu.

Přehledové studie představují komplexní přehled a kritickou analýzu o podstatě a historických proměnách jevů, teorií či konceptů z oblasti umění, kultury a edukace.

Zpracování přehledové studie podmiňuje schopnost analyticky proniknout k podstatě problematiky, avšak uchopit ji v širokém horizontálním pohledu z různých aspektů se syntetizujícím nadhledem.

Metodologické studie analyzují a hodnotí především nové výzkumné a didaktické přístupy, metody i nástroje pedagogiky umění. Předpokladem je uvedení vlastností pojednávané techniky – její reliabilita, validita, parametry standardizace apod.

Empirické studie přináší konkrétní zjištění z umělecko-pedagogické praxe získaná na základě specifických oborově didaktických metod v rámci empirického výzkumného šetření. Empirická studie musí být jasně členěna na části: formulace výzkumného plánu, cílů, problému a otázek, použité výzkumné metody a postupy sběru a vyhodnocení empirických dat, výzkumné nálezy a jejich interpretace, diskuse a závěry a přehled odborné literatury.

Poziční dokument předkládá myšlenky k jasně vymezené problematice, ve které se autor/ka expertně orientuje. Argumenty jsou založené na evidenci. Text má být jasně formulovaný a strukturovaný.