Vydavatelské údaje

Výtvarná výchova
časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní

Vydává:
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta

Adresa redakce:
Redakce časopisu Výtvarná výchova
Pedagogická fakulta UK
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Kontakt: vytvarna.vychova@pedf.cuni.cz

Tisk: Tiskárna nakladatelství Karolinum

Kategorie periodika:
Recenzované neimpaktované periodikum vydávané v ČR.

RS 5096

ISSN 1210-3691 (Print)

ISSN 2695-0669 (On-line)

Redakční rada

Předsedkyně:

Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Výkonná redakce:

PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze E-mail: leonora.kitzbergerova@pedf.cuni.cz

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
E-mail: marie.fulkova@pedf.cuni.cz

Technická redakce:

Mgr. Ivana Čechová
vedoucí vydavatelství, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

PhDr. Michal Filip, Ph.D.
webmaster, Katedra pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.
editorka online verze, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

PhDr. Miroslava Špačková, Ph.D.
grafická úprava

Další členové redakční rady:

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Mgr. Miroslav Divina
Moravská galerie v Brně, doktorand na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
Katedra dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Mgr. Jana Jiroutová
doktorandka na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Helena Justová
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Michaela Kuříková, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Tomáš Komrska
Základní škola Praha 7, Korunovační

PaedDr. Jana Langerová
Základní umělecká škola, Praha

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

doc. Mgr. Lukáš Makky, PhD.
UNIPO – Prešovská univerzita

Mgr. Jana Migašová, PhD.
UNIPO – Prešovská univerzita

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D.
Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

PaedDr. Markéta Pastorová
Národní ústav pro vzdělávání

Mgr. Michaela Pašteková, PhD.
Katedra teórie a dejín umenia Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Katedra dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Kristýna Říhová
Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
E-mail: vera.uhlskrivanova@pedf.cuni.cz

MgA. Petra Vargová
Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Doc. Anna Vartecká, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha