Vydavatelské údaje

Výtvarná výchova
časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní

Vydává:
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta

Adresa redakce:
Redakce časopisu Výtvarná výchova
Pedagogická fakulta UK
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Kontakt: vytvarna.vychova@pedf.cuni.cz

Tisk: Tiskárna nakladatelství Karolinum

Kategorie periodika:
Recenzované neimpaktované periodikum vydávané v ČR.

RS 5096

ISSN 1210-3691 (Print)

ISSN 2695-0669 (On-line)

 

Redakční rada

Předsedkyně:

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
E-mail: marie.fulkova@pedf.cuni.cz

Výkonná redakce:

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Gymnázium Na Zatlance, Praha
E-mail: leonora.kitzbergerova@pedf.cuni.cz

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
E-mail: vera.uhlskrivanova@pedf.cuni.cz

Technická redakce:

Mgr. Ivana Čechová
vedoucí vydavatelství, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

PhDr. Michal Filip, Ph.D.
webmaster, Katedra pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.
webmaster, Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

PhDr. Katarína Přikrylová, Ph.D.
editorka online verze, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

PhDr. Miroslava Špačková, Ph.D.
grafická úprava

Další členové redakční rady:

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Mgr. Miroslav Divina
Moravská galerie v Brně, doktorand na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
Katedra dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Mgr. Jana Jiroutová
doktorandka na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Helena Justová
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
referentka pro agendu mezinárodních textů, Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Tomáš Komrska
Základní škola Praha 7, Korunovační

PaedDr. Jana Langerová
Základní umělecká škola, Praha

Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. 
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

PaedDr. Markéta Pastorová
Národní ústav pro vzdělávání

doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Katedra dějin a teorie umění Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem