Informace pro autory

Časopis Hudební výchova přijímá k publikování  původní studie a články dle své profilace.  Teoretické stati, přehledové studie a výzkumná sdělení  je třeba doplnit anotací, klíčovými slovy a údaji o autorovi (jméno se všemi tituly, adresa pracoviště, případně bydliště, telefon, e-mail) v českém a anglickém jazyce, přehledem literatury citované podle normy ISO 690 (bližší pokyny k citacím http://beta.pedf.cuni.cz), případně poznámkovým aparátem (netýká se zpráv a  recenzí). Tyto texty budou posuzovat dva nezávislí recenzenti z různých pracovišť, recenzní řízení je anonymní.

Forma a rozsah příspěvků (včetně bibliografie):

  • normostrana: písmo Times New Roman, vel. 14, řádkování 1,5
  • stati a výzkumná sdělení, přehledové studie: cca 6–7 normostran, při delších příspěvcích je možno publikovat na pokračování
  • metodické podněty, postřehy, rady: cca 3–3,5 normostrany
  • zprávy a recenze: cca 2–2,5  normostrany

Při překročení délky redakce zpravidla vrací práce autorům ke zkrácení nebo si vyhrazuje právo redukce příspěvků.

Notové ukázky v textu je třeba vypracovat v některém z notačních programů a naskenovat jako obrázek. Obrázky a notové ukázky by měly být vloženy do textu na místo, kde je chcete mít, ale kromě toho je zašlete zároveň jako  samostatné soubory spolu s textovým souborem, protože extrakce obrázku z textového souboru hrozí zkreslením. Případně zašlete originál k naskenování.

Texty je možné zaslat elektronicky na adresu: casopisHV@gmail.com.

Redakce si vyhrazuje právo nezbytné úpravy rukopisů. Obrazový a notový materiál se vrací pouze  na vyžádání.

Od č. 1/2009 nejsou příspěvky honorovány, věříme však, že ekonomické hledisko nepřevýší profesní snahu autorů publikovat výsledky své práce.

Děkujeme za respektování pokynů redakce, kterým přispějete ke zpružnění recenzního řízení a vzájemného kontaktu mezi autorem a redakcí.