Sociální status českých učitelů v mezinárodním srovnání

Jedním z projektů, který se již delší dobu zabývá zkoumáním statusu učitelské profese v mezinárodním srovnání, je projekt s názvem Global Teacher Status Index (GTSI) realizovaný globální charitativní nadací Varkey Foundation, kterou založil v roce 2010 indický podnikatel Sunny Varkey. Aktivity nadace vycházejí z premisy, že sociální status učitelů je životně důležitý pro kvalitní fungování škol a pro navození důvěry rodičů a veřejnosti ve vzdělávací systém. Nadace sespolečně se svými partnery zaměřila na podporu budování statusu učitelské profese s cílem přispět tím ke zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení výsledků žáků a studentů. Její vizí je dosáhnout kvalitního vzdělání pro každé dítě prostřednictvím posílení postavení učitelů a ocenění jejich profese. Nadace propaguje heslo: „Každý si zaslouží vynikajícího učitele“.

Projekt Global Teacher Status Index, který nadace realizuje, představuje nejkomplexnější komparativní výzkum, který byl kdy proveden s cílem důkladně zmapovat sociální postavení učitelů v mezinárodním měřítku. Konkrétně si projekt klade za cíl porozumět následujícím oblastem:

  • Postavení učitelů ve společnosti;
  • Statusu učitelů ve vztahu ke statusu jiných povolání
  • Názorům veřejnosti na to, jaké by mělo být platové ohodnocení učitelů a jejich pracovní doba;
  • Názorům veřejnosti na to, zda by mělo být platové ohodnocení učitelů vztahováno k výsledkům jejich žáků;
  • Míře důvěry v učitele, že žákům dokáží poskytovat kvalitní vzdělání;
  • Názorům rodičů na to, zda by podpořili vlastní dítě v tom, aby se stalo učitelem;
  • Vnímané míře respektu dětí k učitelům.

Zatím poslední šetření, které nadace realizovala v roce 2018, shromáždilo údaje o statusu učitelů v 35 zemích ze všech světových kontinentů. Nadace tím navázala na šetření z roku 2013, který zdokumentoval status učitelů v 21 zemích. V obou případech byla do šetření zahrnuta i Česká republika.

Výsledky šetření realizovaného v roce 2018 jsou obsaženy ve dvou zprávách. První zpráva s názvem Global Teacher Status Index 2018 vyšla v roce 2018. Druhá zpráva s názvem Reading Between the Lines vyšla o rok později v roce 2019. Obsahem předkládané studie je podrobný a komentovaný výtah z obou těchto zpráv, který zpracovala Yvona Kostelecká.

Co si veřejnost skutečně myslí o učitelích

Sociální status učitelů se v různých zemích velmi liší. Avšak jen menšina lidí v současném světě považuje učitelství za respektované povolání.

Jaké je sociální postavení učitelů ve světě? Projekt Global Teacher Status Index zadaný nadací Varkey Foundation a realizovaný společnosti Populus ve spolupráci s výzkumníky z Národního institutu pro ekonomický a sociální výzkum (National Institute of Economic and Social Research) se sídlem ve Spojeném království se zaměřil na zkoumání sociálního postavení učitelů ve 35 zemích světa. V rámci výzkumu bylo dotazováno 35 000 respondentů z řad široké veřejnosti a dalších 5 500 učitelů z těchto zemí s cílem identifikovat jejich postoje k učitelské profesi. Výzkumníkům se podařilo vytvořit Index sociálního statusu učitele (Global Teacher Status Index – GTSI), který měří postavení učitelů ve společnosti v jednotlivých zemích. Výsledky výzkumu zveřejněné v roce 2018 představují dosud nejkomplexnější publikovanou komparativní studii o statusu a respektu k učitelům ve světě.

Největšímu respektu se z pedagogických pracovníků obecně těší ředitelé škol, kteří se na statusovém žebříčku povolání umisťovali hned za lékaři, právníky a inženýry. Naproti tomu postavení učitelů v primárním vzdělávání bylo nižší než učitelů v sekundárním vzdělávání. Ze čtrnácti porovnávaných povolání se menšímu respektu těšili již jen webdesigneři, sociální pracovníci a knihovníci. Výzkum také ukázal, že sociální status učitele se může v průběhu času měnit. Respekt k učitelům byl v roce 2018 o něco málo vyšší než v roce 2013, kdy nadace Varkey Foundation zveřejnila svůj první srovnávací výzkum na toto téma. Zároveň se ovšem podle očekávání zjistilo, že značné rozdíly v sociálním postavení učitelů existují mezi jednotlivými zeměmi. Obecně přitom platí, že učitelé v Asii mají vyšší společenské postavení než v Evropě nebo v Americe (nejvyšší sociální status mají učitelé v Číně, Indonésii, Malajsii a na Taiwanu). Výzkumníci také zjistili, že veřejnost podceňuje počet hodin, který učitelé během týdne odpracují i výši jejich platů. Ve 28 z 35 zkoumaných zemí jsou učitelé placeni méně, než kolik lidé považují za přiměřenou mzdu za tuto práci.

Situace v České republice

Přestože se postavení českých učitelů mezi roky 2013 a 2018 významně zlepšilo, výsledky výzkumu realizovaného v roce 2018 současně ukazují, že je v tomto ohledu možné ještě mnohé zlepšit. Postavení českých učitelů totiž v mezinárodní komparaci stále patří k těm relativně horším: v roce 2018 se Česká republika dostala mezi šestici států s nejnižším sociálním statusem učitelů (viz předchozí graf). Kromě České republiky se v této skupině nachází již pouze jediná evropská země, a to Itálie. Zároveň zhruba 30 % českých respondentů považuje učitelství za povolání statusově nejvíce příbuzné profesi sociálního pracovníka a dalších zhruba 17 % za povolání statusově nejvíce příbuzné povolání knihovníka. Pouze velmi nízký podíl respondentů v ČR považuje učitelství za statusově nejblíže profesi lékaře. Data zároveň ukazují, že jiná je v tomto ohledu situace ředitelů škol. Platí totiž, že rozdíl mezi postavením českých ředitelů škol a učitelů v primárním vzdělávání je v mezinárodním srovnání jeden z největších.