Archiv rubriky: 1996

Nad tématem pedagogicko-psychologického poradenství

Autonomie žáka a rozvoj jeho osobnosti

Počátky, vývoj, součanost a perspektivy výchovného poradenství

Mezinárodní perspektivy školní psychologie

Miesto školskej psychológie v spektre služeb škole

Škola priateľského partnerstva

Role učitelů ve výchově české mládeže

Specializační studium výchovných poradců na Pedagogické fakultě UK

Lehké mozkové dysfunkce v katamnestickém sledování

Praktické zkušenosti s využitím screeningu lehké mozkové dysfunkce

Specifické poruchy učení v systému pedagogicko-psychologického poradenství

“Varovné signály” v diagnostice školní zralosti

Dvě kazuistiky

Zprávy

Recenze

K povaze vědního profilu pedagogických fakult

Některé úvahy o dalších cestách rozvoje české pedagogiky

Poslání školy

K výuce nadaných a talentovaných žáků

K reformě správy školství a nové roli školní inspekce v Anglii a Walesu

Vzdělávací standardy pro základní a střední školy

K možnostem analýzy školského dialogu

Integrované střední školy – nové instituce ve středním odborném školství

Pädagogik und Schulalltag

Zprávy

Recenze

Dvě výročí: René Descartes a Martin Heidegger

Aktuální aspekty rozvíjení didaktického myšlení

“To je ako zázrak prírody”: fotosyntéza v žiakovom poňatí

Ekologická kultura osobnosti studenta oboru učitelství 1. stupně základní školy

O systéme vyučovania s uzavretým cyklom

Zavádění “evaluační kultury” ve Francii z hlediska učitelů

K aktuálním problémům začínajících učitelů

Které vědomosti a dovednosti z pedagogiky považují učitelé za důležité?

Sebereflexe studentů v pregraduální didaktické přípravě

Pedagogická praxe – její smysl a její problémy

Revue Française de Pédagogie

Zprávy

Recenze

Transformace českého školství v posttransformační době?

Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství (2. část)

Pohled na současnou sociální pedagogiku

Rozhodovací procesy ve školství České republiky

Východiska vzdělávání učitelů primárních škol

Osvald v šľapajách Komenského

Preferované interpersonální chování učitele

Rozvíjanie reči rómských detí v predškolskom období

Sociální a profesní profil budoucích učitelů prvního stupně základních škol

Pedagogická revue. Slovenská republika.

Zprávy

Recenze

O koncepci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Hrozí degradace učitelského vzdělávání?

Étos a vzdělání

K minulosti a perspektivám ideje a organizaci jednotné školy

Programy instrumentálního obohacení

Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství (1. část)

Zdokonalení metody pro měření obtížnosti didaktických textů

K přípravě a dalšímu vzdělávání učitelů středních zemědělských škol a učilišť

Pedagogické zásady poněkud netradiční. Pedagogika na scestí.

Zprávy

Recenze