Archiv rubriky: 2012

Kvalita výuky jako téma současnosti

Kvalita výuky: vymezení pojmu azpůsobů jeho užívání

Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke sjudiu procesů vyučování a učení

Vzdělávací projekty s evropskou témajikou na bilingvních gymnáziích

Možnosti Bohrova komplementárního rámce myšlení ve výuce

Školní podvádění starších žáků – pilotní studie

Porozumění matematice a univerzitní učitelské vzdělávání

Idea university na střední škole

KAŠČÁK, O., PUPALA, B. (Eds.).: Školy v prúde reforiem.

Jak v dál v oblasti teorie výchovy?

Teorie výchovy v postmoderní době: krize, nebo nová příležitost? Úvaha o univerzalitě a komplexnosti v pedagogických souvislostech

Podněty z oblasti hlubinné psychologie pro nově pojatou teorii výchovy a pedagogickou praxi

Teorie výchovy a její postavení v Pedagogickém semináři FF UK v Praze v meziválečném období

Poznámky k diskusi o vědním profilu teorie výchovy

Současné podoby pedagogiky volného času

Pedagogické efekty humoru ve výukové komunikaci

Zpráva z mezinárodní konference, Univerzita Maribor, 10.–13. října 2012

PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofické základy pedagogické antropologie [Figures of Humanity. The Philosophical Foundations of Educational Anthropology]

OELKERS, J.: John Dewey und die Pädagogik

PALOUŠ, R., SVOBODOVÁ, Z. Homo educandus: filosofické základy teorie výchovy [Homo Educandus; Philosophical Foundations of the Theory of Education]

KASPEROVÁ, D. Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín [The Upbringing and Education of Jewish Children in the Terezín Ghetto]

MOTSCHNIG, R., NYKL, L.: Komunikace zaměřená na člověka. Rozumět sobě i druhým [Communication Aimed at the Human Being. Understanding self and others]

Čtenářská gramotnost – předpoklady rozvoje, počáteční gramotnost

Rozvoj pregramotností a počáteční čtenářské gramotnosti v kurikulu evropských zemí

Vygotského koncepty a tezy v počiatočnom rozvíjaní jazykovej gramotnosti

Čítanie podľa eľkonina – charakteristika prístupu a opis metódy

Čtenářská gramotnost v evropském kontextu

Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku základní školy

Vývojová dynamika čtení v analyticko-syntetické metodě čtení a metodě genetické v 1. a 2. třídě a její uplatnění v poradenské diagnostice

Vývoj písařských dovedností v průběhu první třídy u analyticko-syntetické metody a genetické metody

Vývoj a diagnostika slabičného povědomí v předškolním věku

Vývoj různých aspektů čtení ve slovenštině

Vliv vývoje sociálních interakci dětí mladšího školního věku na možnosti podpory čtenářské gramotnosti v rodinné edukaci

Profil slovenských dětí s „dyslexií” z pohledu jejich čtenářských schopností

Počátky gramotnosti u česky mluvících dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s běžně se vyvíjejícími vrstevníky

Předgramotnostní dovednosti slovensky hovořících dětí s různými profily jazykových schopností

Narušená komunikační schopnost a čtenářská gramotnost

Nabývaní rovin cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení

Reflexe nad problémy gramotnosti. Komentář k monotematickému číslu

Zprávy

HULME, CH., SNOWLING, M.J.: Vývinové poruchy jazykových a poznávacích schopností [Developmental Disorders of Language Learning and Cognition]