CEVV

Centrum environmentálního vzdělávání a výchovy bylo založeno RNDr. Evou Liškovou, CSc. v roce 1990. Na Pedagogické fakultě UK zajišťuje výuku ekologie a problematiky životního prostředí. Jeho vedením je pověřena PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Pravidelná činnost CEVV

Výuka

CEVV se podílí jak na akreditovaných vzdělávacích programech oborového studia biologie, tak na několika dalších programech jiných studijních oborů. Několik předmětů (např. Základy ekologie a problematiky životního prostředí nebo Výchova k udržitelnému rozvoji) je nyní již nedílnou součástí univerzitního základu.

Soutěž o cenu děkana

Centrum od roku 1991 každoročně vyhlašuje na Pedagogické fakultě UK „Soutěž o cenu děkana“ za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí.

Výběrová bibliografie zaměřená na otázky životního prostředí, environmentální výchovu a výchovu k udržitelnému rozvoji

Pracoviště dlouhodobě spolupracuje s Ústřední knihovnou PedF UK na přípravě anotované výběrové bibliografie zaměřené na otázky životního prostředí a environmentální výchovu.

Projekty, granty

Program PHARE řešený na počátku 90. let umožnil vybavit pracoviště laboratorní a výukovou technikou, studovnou s českou a zahraniční časopiseckou a knižní literaturou. Studovna disponuje zařízením umožňujícím využívat moderní informační média a zdroje. Nyní CEVV realizovalo projekt dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Středočeského kraje Alma mater studiorum (http://almamater.cuni.cz).