Historie

Několik slov z historie

Pracoviště připravující učitele přírodopisu a biologie bylo integrální součástí fakulty od jejího prvopočátku. Katedra za padesát let existence Pedagogické fakulty měnila několikrát název a vždy na ní působily významné pedagogické a vědecké osobnosti. Za všechny je možné připomenout alespoň profesory Hykše (obecný biolog), Černohorského (botanik), Langa (zoolog), Suchého (antropolog). Základní úlohu, tj. oborovou přípravu, plnila katedra až do roku 1980, kdy došlo k její necitlivé likvidaci, a to jak po stránce personální, tak i materiální.

Přístroje a cenné sbírky musely být rozdány nebo zničeny, pracovníci zčásti fakultu opustili, zčásti přešli na jiná její pracoviště. Zásluhou několika obětavců se však podařilo některé přístroje i sbírkové exempláře uchránit a doslova ukrýt. Ode dne likvidace však v mnohých z nás zůstala zakotvena touha a myšlenka na obnovení oborového studia biologie, které zde mělo svou tradici a vždy dobrou úroveň.

Současný stav a činnost pracoviště

Záměr se mohl realizovat v akademickém roce 1994/1995, a to jen díky tomu, že se nám podařilo zajistit vhodné prostory pro výuku, včetně zařízených laboratoří. K otevření oboru přispěly i značné finanční částky, které pracovníci katedry získali prostřednictvím různých grantů na vědeckou a výchovně vzdělávací činnost. Postupně se doplňují sbírky, vybavují laboratoře a též v personální oblasti došlo k významným změnám. Co je tedy charakteristické pro katedru dnes, čím se profiluje a bude profilovat v budoucnosti?

Kromě toho, že bylo otevřeno oborové studium v kombinacích, o které je mezi absolventy středních škol velký zájem, katedra zajišťuje i výuku v univerzitním základu (ekologie, antropologie).

Významnou součástí katedry je Centrum ekologického vzdělávání a výchovy, ustavené v roce 1990. Cílem centra je zajišťování výuky ekologie a problematiky životního prostředí, která je také součástí univerzitního vzdělanostního základu.

Nezanedbatelný je i stále se rozšiřující podíl vědecké činnosti katedry, o jejím významu svědčí významné projekty podporované prestižními českými i zahraničními grantovými agenturami. Výrazný je i kredit pracovníků v oblasti tvorby učebnic, pedagogických dokumentů a vzdělávacích aktivit mezi učitelskou veřejností.