Vývoj počtu nových potenciálních pedagogických pracovníků a učitelů

Studie pojednává o vývoji počtu absolventů vysokých škol, pedagogických a učitelských studijních programů a studijních oborů, absolventů doplňujícího pedagogického studia a počtu absolventů získávající učitelskou kvalifikaci v letech 2001 až 2022.

Studie se skládá z pěti částí. První část je metodologická a zabývá se klasifikací pedagogických studijních programů a studijních oborů. Druhá část udává celé studii základní kontext, když mapuje celkový počet absolventů českých vysokých škol. Třetí část se zaměřuje na absolventy pedagogických a speciálně učitelských studijních programů a studijních oborů. Mimo jiné je v ní analyzován vývoj podle toho, zda absolventi absolvovali pedagogickou nebo jinou fakultu, a zvláště se věnuje absolventům bakalářského, a zvláště absolventům magisterského studia. Čtvrtá část sleduje vývoj počtu absolventů doplňujícího pedagogického studia a zejména se pokouší o co nejvěrohodnější rekonstrukci vývoje počtu absolventů, kteří tímto způsobem získávají učitelskou kvalifikaci. Poslední shrnující část se pak zabývá vývojem počtu absolventů dvou hlavních cest vedoucích k získání učitelské kvalifikace v letech 2001 až 2022.

Z analýz vyplývá, že české vysoké školství ve své době prošlo výraznou masifikací, která se odrážela v opravdu výrazném nárůstu vysokoškolsky vzdělaných lidí. Tento růst byl reflektován i ve značném nárůstu počtu absolventů pedagogických studijních programů a studijních oborů, avšak příliš se neprojevil v nárůstu počtu lidí, kteří by získávali standardním vysokoškolským studiem učitelskou kvalifikaci. Počty absolventů učitelských studijních programů a studijních oborů v podstatě stagnovaly po celou dobu, kdy jinak počty absolventů nejen bakalářského ale i magisterského studia strmě rostly. V posledních letech počty absolventů všech i učitelských studijních programů a studijních oborů výrazně klesaly. Dáno je to zejména tím, že vysoké školy obecně studovaly a absolvovaly populačně velmi slabé ročníky. Tento demografický vývoj tedy vedl k poměrně výraznému poklesu počtu absolventů, kteří získávající učitelskou kvalifikaci (uvažujeme přitom nejen absolventy vysokoškolského učitelského studia, ale také absolventy doplňujícího pedagogického studia). (Shrnutí studie…)