Archiv rubriky: 1984

K podmínkám účinného pronikání pedagogické teorie do praxe

Aktuální problémy utváření mravního vědomí

Zprávy

Recenze

Výchovu a vzdělávání na úroveň potřeb vyspělé socialistické společnosti

Charakter vědy a některé aktuální otázky obsahu vyučování (Absolutizace rezultativní formy existence vědy)

Otázky teorie učebních osnov v pedagogice SSSR a NDR

Oborové didaktiky a jejich základní funkce

Pojmotvorný proces vo vyučování matematiky

Mezinárodní učitelské hnutí na počátku 20. století a boj Internacionály školských pracovníků za jednotu socialistického učitelského hnutí

Zprávy

Recenze

Slovenské národné povstanie a jeho význam pre socialistickú školu a výchovu

Mezisystémové srovnávání vývoje vzdělání v socialismu a kapitalismu – kritika metodologie buržoazního pedagogické “bádání o východní Evropě” v NSR

Teoretické problémy integrácie všeobecnej a odbornej zložky vzdelávania na SOU

Výchova učňovské mládeže ve vývoji socialistické společnosti

Obraz jako didaktický prostředek

Komenského názory východiskem Chlupovy teorie základního učiva a ideje všeobecného vzdělání, všenápravy

Zprávy

Recenze

Výchova mimo vyučování v socialistické výchovně vzdělávací soustavě

K přínosu J. A. Komenského vychovatelské teorii a praxi

Estetická výchova, její stav a perspektivy

K otázce formování vědeckého světového názoru adolescentů

Volná tribúna – forma mravnej výchovy

Pojetí výuky didaktiky v učitelském studiu

Zprávy

Recenze

V ústrety Celoštátnej konferencii učiteľov 1984

Teorie základního učiva O. Chlupa a její význam pro řešení otázek obsahu vyučování

Parametry učebních textů

Předpoklady světonázorové výchovy v učebním předmětu pedagogika

Leninské chápanie vzťahu školy a socialistickej mládežníckej organizácie

Funkce pedagogické teorie v systému dalšího vzdělávání učitelů

K projektu pedagogické přípravy učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů

O vztahu vzdělání a vědy

Zprávy

Recenze

Realizovať výsledky pedagogickej vedy v praxi

Výchova ku kolektivizmu a formovanie marxisticko-leninského vedeckého svetonázoru

Východiska pro pojetí právní výchovy na základních a středních školách

Teoretické a metodologické otázky právní výchovy

Ohlas pedagogických myšlenek a snah A. V. Lunačarského v Československu

Otázky výchovy a vzdělání v počátcích mezinárodního dělnického hnutí (K 120. výročí vzniku První internacionály)

K 10. výročiu Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV

Kritéria hodnocení učitele v současné socialistické škole

Zprávy

Recenze