Jan Koucký: Prezentace výsledků projektu na jednání Asociace děkanů pedagogických fakult (Ostrava, 5. května 2023)

Hlavní řešitel projektu o důvodech nedostatku učitelů Ing. Jan Koucký, Ph.D. byl pozván představiteli Asociace děkanů pedagogických fakult, aby se zúčastnil jednání Asociace ve dnech 3.–5. května 2023 a informoval o dosavadním průběhu a nejdůležitějších závěrech řešeného projektu.

Jeho zhruba hodinové vystoupení nazvané Máme nedostatek učitelů? A proč? Vybraná fakta a mýty o českých učitelích ve vývoji a v mezinárodním srovnání byla doprovázeno prezentací některých výsledků výzkumů, které již v rámci projektu proběhly. Vystoupení obsahovalo následující body:

 1. Úvodní představení projektu
 2. Měnící se zájem o studium pedagogických fakult a oborů
 3. Proč mladí lidé (ne)chtějí studovat učitelské a pedagogické obory
 4. Kde učitelé získávají kvalifikaci
 5. Nastupují absolventi pedagogických a učitelských oborů do profese učitele?
 6. Spokojenost učitelů v povolání, v zaměstnání a se sebou jako s učiteli
 7. Odcházejí učitelé ze své profese?
 8. Máme nedostatek učitelů?
 9. Kdo, proč a jakou nese odpovědnost za (ne)dostatek učitelů?  

Na konci vystoupení Jan Koucký formuloval jeho hlavní závěry a doporučení

 • (Ne)dostatek učitelů má cyklický charakter a souvisí s vývojem na trhu práce. Jedná se o systémový problém, přestože se projevuje především jako strukturální: regionální a předmětový (aprobační)
 • Jako neodůvodněná se ukazují některá zjednodušující tvrzení, že například absolventi příliš často nenastupují do škol nebo z nich brzy odcházejí, protože chtějí pracovat v jiných profesích
 • Důvodem nedostatku či nadbytku učitelů je nedostatečná školská politika státu vůči učitelům, chybějí analýzy a předpovědi nabídky a poptávky po učitelích na pracovním trhu a nesoulad mezi nimi

Proto řešitelé projektu doporučují důkladně monitorovat, vyhodnocovat a promítat do školské politiky vůči učitelům:

 • Dopady změn v architektuře, struktuře a vnitřní organizaci školství – tvorba indikátorů
 • Měnící se strukturu povolání a požadavků na potřebné kvalifikace (nejen učitelů) ve školství
 • Demografické trendy, například rozdílný vývoj velikosti kohort žáků, studentů a učitelů
 • Chování učitelů a pedagogických pracovníků na pracovním trhu (příchody do a odchody z povolání, regionální mobilitu, odchody na rodičovské dovolené, do důchodu apod.)

Na tomto základě je rovněž třeba změnit vztah a jednání mezi státem a vysokými školami:

 • o struktuře a počtu absolventů pedagogických oborů (objednávka státu)
 • o profilu a zaměření pedagogických a dalších fakult připravujících učitele

Po prezentaci následovala diskuse zúčastněných představitelů pedagogických fakult a pozvaných zástupců MŠMT.