Odchody učitelů z profese

Podkladová přehledová studie textů zaměřených na odchody učitelů z profese

Problematika fluktuace učitelů a jejich odchodů z profese je v odborných textech stále více akcentovanou problematikou. Důvodem jsou snahy národních politik a ekonomik o dosažení globální konkurenceschopnosti, blahobytu a ekonomické prosperity a zároveň rovnítko, které se klade mezi dosahováním těchto cílů a kvalitou vzdělávacích systémů. Je totiž zřejmé, že jakékoliv pokusy o zlepšování kvality vzdělávání musí začít budováním kvalitní, stabilní a dostatečně robustní učitelské základny. Tato skutečnost je ovšem pro mnoho ekonomik obrovským úskalím, protože řada zemí aktuálně bojuje s nedostatkem kvalitních učitelů, a to především z důvodů jejich fluktuace a dobrovolných odchodů z profese. To vytváří tlak na politiky a výzkumné pracovníky, aby porozuměli situaci na trhu práce učitelů a našli vhodné mechanismy k udržení kvalitních učitelů v profesi.
V České republice není problematice odchodů učitelů z profese věnována pozornost, jakou by si tato problematika zasloužila. Upozorňuje se, že chybí státem garantované statistiky i odpovídající výzkum, a to navzdory tomu, že je nedostatek učitelů patrný již dnes a předpokládá se, že se situace bude dále zhoršovat.

Cílem této studie je zmapovat závěry současného mezinárodního výzkumu zaměřeného na problematiku odchodů učitelů z profese a identifikovat determinanty, které odchodu učitelů z profese ovlivňují. Abychom naplnili cíl výzkumu a postihli jej v jeho komplexnosti, budeme při analýze mezinárodních studií zaměřených na problematiku odchodů učitelů z profese hledat odpovědi především na tyto výzkumné otázky: jakým směrem se ubírá současný výzkum zaměřený na danou problematiku, jaké důvody vedou učitele k tomu, aby opustili učitelskou profesi, respektive jaké jsou charakteristiky učitelů, kteří nejčastěji odcházejí, charakteristiky škol, které učitelé opouštějí, a jaký vliv mají na odchody učitelů z profese externí faktory. Zároveň se v odborné literatuře budeme snažit identifikovat slibné politické nástroje, které mohou být schopné pozitivně ovlivnit složení učitelské pracovní síly, snížit míru předčasných odchodů učitelů z profese a zvýšit pravděpodobnost jejich setrvání v profesi.

Studie je rozdělená do pěti hlavních kapitol: úvodu, přehledu odborné literatury (zaměřeného na problematiku fluktuace učitelů, odchodů učitelů z profese, situaci v České republice, měření odchodů učitelů z profese, vytváření koncepčních a teoretických rámců), metodologii výzkumu (obsahující stanovení výzkumného cíle, definování výzkumné otázky, design výzkumu, vyhledávání zdrojových dokumentů), výsledky analýzy dat (přehledových a empirických studií) a shrnutí klíčových zjištění. Studie přináší řadu zajímavým zjištění o faktorech ovlivňujících odchody učitelů z profese a slibných politikách, které mohou pomoci učitele v profesi udržet. Je podkladem pro následné empirické analýzy. Vzhledem k cíli, ke kterému studie vznikla, se snažíme informace uvedené ve sledovaných studií vytěžit více, než bychom činili, jednalo‑li by se o monografii či článek.