Šetření studentů učitelských oborů vysokých škol

Dotazníkové šetření studentů vysokých škol v rámci projektu „Důvody nenastoupení absolventů pedagogických fakult do učitelské profese“ proběhlo mezi 7. 2. 2022 až 25. 3. 2022. Šetření realizovalo Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i., (CSVŠ) na základě zakázky a smlouvy s Pedagogickou fakultou UK, která je realizátorem projektu. Řešitelé projektu se spolu s dodavatelem podíleli na přípravě šetření, především na vytvoření tří komplementárních dotazníků pro tři různé skupiny studentů a na stanovení počtu a kvót šetřených studentů na jednotlivých školách a fakultách. Zásadní byla pomoc při oslovování představitelů jednotlivých škol a fakult.

Šetření bylo zaměřeno na studenty 4. a vyšších ročníků dlouhých magisterských studijních programů a 1. a vyšších ročníků navazujících magisterských studijních programů. Cílovou skupinou byli zaprvé studenti pedagogických fakult (odkaz na 1. dotazník) a zadruhé studenti pedagogických studijních programů na ostatních (nepedagogických) fakultách vysokých škol (odkaz na 2. dotazník). A zatřetí byli dotazováni rovněž vysokoškolští studenti ostatních (nepedagogických) studijních programů, kteří sloužili jako kontrolní skupina (odkaz na 3. dotazník).

Součástí přípravy šetření byla rovněž spolupráce s příslušnými fakultami a vysokými školami. V případě šetření studentů pedagogických fakult se podařila zajistit účast sedmi z devíti pedagogických fakult. Jednalo se o pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Hradec Králové a Technické Univerzity v Liberci. Účast odmítla Ostravská univerzita a Západočeská univerzita v Plzni. Účast odmítla rovněž pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Její studenti však byli alespoň částečně osloveni centrálně, protože Masarykova Univerzita jako celek se šetření zúčastnila. V případě studentů pedagogických studijních programů na nepedagogických fakultách (když se takoví studenti na dané škole vyskytovali) a studentů ostatních studijních oborů byli osloveni studenti Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Hradec Králové, Masarykovy univerzity a také Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Samotné dotazování proběhlo ve třech hlavních vlnách: nejprve tedy studenti pedagogických fakult, poté studující v pedagogických studijních programech mimo pedagogické fakulty, a nakonec studující z kontrolní skupiny mezi 7. 2. 2022 až 25. 3. 2022. Na všech zúčastněných školách byly rozesílány dvě až tři upomínky, aby se zvýšila míra návratnosti.

V případě studentů pedagogických fakult bylo celkem sebráno 1 048 dotazníků, z čehož 711 bylo vyplněno úplně. V případě studentů pedagogických studijních programů na jiných, než pedagogických fakultách bylo sebráno 446 dotazníků, z čehož 303 bylo vyplněno úplně. V případě studentů ostatních studijních programů pak bylo získáno 680 dotazníků, přičemž 436 jich bylo úplných. V šetření tedy odpovídalo celkem 2 174 studentů vysokých škol, přičemž respondenti vyplnili úplně 1 448 dotazníků.

Do následných analýz bylo po pečlivém vyčištění dat zařazeno celkem 1 819 respondentů. Pro sofistikovanější analýzy (analýza zejména otázek q13 až q16) bylo pracováno se 1 460 dotazníky, kde v uvedených otázkách (bateriích) mají tito respondenti alespoň jednu odpověď. Respondenti byli pak rozřazeni do dvou skupin:

  • Studenti učitelství pedagogických i nepedagogických fakult (dále zkráceně „Učitelé“), těch bylo celkem 880.
  • Studenti neučitelských studijních programů pedagogických i nepedagogických fakult a studenti nepedagogických (ostatních) studijních programů nepedagogických fakult (dále zkráceně „Ne-učitelé“), těch bylo 580.

Základní údaje o struktuře souboru pro obě skupiny

Studenti učitelských programů („Učitelé“)

V souboru Učitelů převažují jednoznačně ženy – je jich zde téměř 81 %. To v zásadě odpovídá stavu genderové (ne)vyváženosti mezi českými učiteli. V prvním pololetí roku 2022 bylo v regionálním školství 19,7 % učitelů mužů (na ZŠ to bylo dokonce jen 15,1 %, na SŠ pak 40,4 %). Za posledních 10 let se tyto poměry prakticky nezměnily (v prvním pololetí 2012 bylo mezi učiteli v regionálním školství 21,1 % mužů).

Přibližně 30 % studentů bylo ve věku do 23 let, 24,2 % bylo ve věku 24 let. Poměrně vysokých 45,9 % studentů bylo ve věku 25 a více. Celá řada studentů byla starší 40 let, dokonce několik jednotlivců bylo starších než 50 let. Zřejmě se jedná o ty, kteří už povolání učitele vykonávají a doplňují si kvalifikaci.

Pokud jde o typ školy, pro který je daná příprava určena, pak nejvíce (60 %) se jedná o oprávnění učit na 2. stupni ZŠ nebo na střední škole[1]. Nejvíce studentů učitelských programů jsou posluchači Univerzity Karlovy (306, tj. 34,8 %) a Univerzity Palackého v Olomouci (200, tj. 22,7 %). Více než 10 % (12,4 %) představují ještě studenti Masarykovy univerzity. U zbylých škol se jedná vždy o méně než 10 %.

Nejvíce se studenti „Učitelé“ připravují na aprobaci Český jazyk a literatura (20,7 %)[2], v těsném závěsu je pak aprobace pro první stupeň ZŠ (20,5 %). S mírným odstupem od dalších aprobací je aprobace pro Anglický jazyk (16,8 %). Podíly pro ostatní aprobace pak plynule klesají od Matematiky (13,6 %) až po Odborný výcvik na středních školách a Praktické vyučování na středních školách (obě necelá 2 %).

Studenti učitelských oborů pedagogických i nepedagogických fakult
 Počet%
Celkem880100
PohlavíMuž16819,1
Žena71280,9
VěkDo let 23 včetně26329,9
24 let21324,2
25 a více let40445,9
Pro jaký typ nebo druh školy získávají díky svému studiu oprávnění učit
TypPočet%
Pro mateřské školy515,8
Pro 1. stupeň základní školy21324,2
Pro 2. stupeň základní školy52659,8
Pro střední školy53160,0
Jiné678,0
Celkem880
Na které vysoké škole studují
ŠkolaPočet%
1100 Univerzita Karlova30634,8
1200 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích657,4
1300 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem606,8
1400 Masarykova univerzita10912,4
1500 Univerzita Palackého v Olomouci20022,7
1800 Univerzita Hradec Králové708,0
2400 Technická univerzita v Liberci546,1
2800 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně60,7
9900 Jiná91,0
Bez odpovědi10,1
Celkem880100
Pro jaké předměty budou mít v případě úspěšného absolvování aprobaci
AprobacePočet%
Předměty pro první stupeň základní školy (prvouka, přírodověda, vlastivěda apod.)18020,5
Anglický jazyk14816,8
Německý jazyk424,8
Jiný cizí jazyk354,0
Biologie, přírodopis10411,8
Český jazyk a literatura18220,7
Dějepis728,2
Fyzika273,1
Chemie414,7
Matematika12013,6
Zeměpis, geografie697,8
Tělesná výchova11713,3
Občanská výchova, základy společenských věd10912,4
Výtvarná výchova879,9
Hudební výchova657,4
Informatika, výpočetní technika, práce s počítačem485,5
Výchova ke zdraví, rodinná výchova839,4
Pracovní vyučování (domácnost, dílny, pěstitelské práce)455,1
Odborné předměty na středních školách313,5
Odborný výcvik na středních školách161,8
Praktické vyučování na středních školách151,7
Jiné předměty10411,8
Celkem880

Studenti neučitelských programů („Ne-učitelé“)

I v souboru studentů neučitelských programů převažují ženy (70,5 %), i když ne tak výrazně jako u studentů programů učitelských. Rozdíl je zhruba 10 procentních bodů. Věková struktura je podobná, o něco více (31,4 %, tj. více o 1,5 p. b.) je studentů do 23 let. Také starších 25 let je o 2,5 p. b. více (celkem 47,2 %). Ze studentů neučitelských programů je výrazně více z Univerzity Karlovy (46,4 %, o více než 10 p. b.), 18,1 % je studentů Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi studenty pedagogických neučitelských programů je nejvíce studentů speciální pedagogiky (23,8 %) a pedagogiky (20,3 %)[3]. Přes deset procent se pak dostanou pouze studenti Andragogiky (10,5 %).

Studenti neučitelských oborů pedagogických i nepedagogických fakult
 Počet%
Celkem580100
PohlavíMuž17029,5
Žena49670,5
VěkDo 23 let včetně18231,4
24 let12421,4
25 a více let27447,2
Jaký studijní program studují
Studijní programPočet% celkem% z pedagogických programů
Andragogika152,610,5
Logopedie91,66,3
Pedagogika295,020,3
Předškolní a/nebo mimoškolní pedagogika20,31,4
Psychologie40,72,8
Specializace v pedagogice101,77,0
Speciální pedagogika345,923,8
Tělesná výchova a sport142,49,8
Vychovatelství20,31,4
Jiný program406,96,9
Celkem14324,7
Nevztahuje se (studenti nepedagogických programů nepedagogických fakult)43775,3 
Celkem580 
Na které vysoké škole studují
ŠkolaPočet%
1100 Univerzita Karlova26946,4
1200 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích447,6
1300 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem6911,9
1400 Masarykova univerzita6611,4
1500 Univerzita Palackého v Olomouci10518,1
1800 Univerzita Hradec Králové132,2
2400 Technická univerzita v Liberci122,1
9900 Jiná10,2
Bez odpovědi10,2
Celkem580100

[1]     Součet podílů v tomto případě (a v příslušné tabulce) není 100 %, protože tato oprávnění se mohou překrývat. Ze stejného důvodu neodpovídají absolutní počty studentů s jednotlivými oprávněními celkovému počtu studentů učitelských programů.

[2]     Studenti se často připravují na více aprobací zároveň, proto ani zde netvoří součet podílů jednotlivých aprobací 100 % a absolutní počty studentů s jednotlivými aprobacemi v součtu přesahují celkový počet studentů učitelských programů.

[3]     Součet podílů v tomto případě (a v příslušné tabulce) není 100 %, protože studenti mohou studovat více programů zároveň. Ze stejného důvodu neodpovídají absolutní počty studentů s v jednotlivých programech celkovému počtu studentů neučitelských programů.